Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do ZDM. Do wniosku należy dołączyć:

1/  kserokopie protokołu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej lub opinie gestorów (wg schematu)
2/ dwie kolorowe kserokopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500   dołączonej do protokołu NK z wkreśloną lokalizacją  infrastruktury technicznej
3/ decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi
4/ w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
5/ dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, PESEL
6/ dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania)

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Uzgodnień Zewnętrznych, tel. +48 61 647 72 26, +48 61 628 65 91, +48 61 62 86 592.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO BP S.A Nr 94102040270000160212620763 lub w punkcie kasowym Urzędu. 

Zodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr. 180.poz. 3038.ze zm.).

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z t.j);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990)
 • Ustawa z dnia 17 czerwiec 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z umieszczeniem opisanego powyżej urządzenia inwestor zobowiązany jest do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia opisanego powyżej,
 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia opisanego powyżej (patrz: zajęcie pasa drogowego).

Uwaga:

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

 • poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00
 • wtorek w godzinach 7:30 - 15:00
 • środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
 • czwartek w godzinach 7:30 - 15:00
 • piątek w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję/dokumenty w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: J. Kukulska
Data wytworzenia informacji: 2022-02-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-02-02 08:17