Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

1. LOKALIZACJA (dla nowych reklam)

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do ZDM z załączona mapą nieaktualizowoną w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", na której należy zaznaczyć lokalizację planowanego nośnika reklamowego, pisemną pozytywną opinię z Wydziału Urbanistyki i Architektury (w zakresie zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej) oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków dla obiektów znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej oraz podać krótki opis (typ reklamy, wymiary, wizualizacja).

2. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Po wydaniu przez ZDM decyzji lokalizacyjnej wnioskodawca powinien uzyskać pozowolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowalnych z Wydziału Urbanistyki i Architektury (61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17)

3. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Należy złożyć do ZDM wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej reklamy zawierający:

a) termin ekspozycji

b) powierzchnię reklamy

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1 -oświadczenie o:

- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,

- zgłoszeniu budowy lub prowadzonia robót budowlanych.

2 -dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,

3 - w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,

4 -dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 96. Wnioski można składać również pocztą internetową: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 PKO BP S.A. Nr 94102040270000160212620763 lub w punkcie kasowym Urzędu, zgodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009

Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r.ze zm (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr. 180.poz. 3038 ze zm.)

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 6 Uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.), działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania zobacz aktualne stawki.

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xci-1749-viii-2023-z-dnia-2023-10-24,91985/

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 2, pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zmianami), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264),  § Uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2142 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)

- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00

- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00

- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących

- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00

- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: I. Woźny, zastępca dyr. ZDM ds. Utrzymania
Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-27 11:47