Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego (nie dotyczy Starego Rynku)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

ZDM przygotował pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym. Pakiet zawiera następujące propozycje:

 • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
 • ogródki "satelitarne" dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;
 • ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne mogą być lokalizowane na szerokości większej niż szerokość lokalu gastronomicznego (jednak nie większej niż lokali sąsiadujących).

Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego bez zbędnej zwłoki. Wnioski takie należy składać na adres: plastykmiejski@zdm.poznan.pl;

Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej ogródka gastronomicznego musi zawierać:

 1. rzut poziomy obiektu,
 2. termin ekspozycji.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 • mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów,
 • pisemną, pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, o którą należy wystąpić wyprzedzająco na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl (dotyczy ogródków i stoisk promocyjnych),
 • dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel;
 • zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 • określenie sposobu zabezpieczenia potrzeb sanitarno - higienicznych klientów i zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na funkcjonowanie ogródka gastronomicznego; umowę (kopię za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) najmu lokalu, przed którym ma być usytuowany ogródek gastronomiczny.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 646 33 44.

Informacji w sprawie wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 53, 48 61 628 65 96 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00).

Informacji w sprawie wystawienia opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta udziela Wydział Przestrzeni Publicznej i Estetyki, tel. +48 61 6286571, tel. kom. +48 607 832 288 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00) e-mail: plastykmiejski@zdm.poznan.pl"

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 8 Uchwały Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.); ustala się następujące stawki opłat za 1m2 za 1 dzień zróżnicowane wg stref:

W terminie do 31 grudnia 2024  w wysokości

  (stawki opłat za 1 m² rzutu poziomego tego urządzenia za 1 dzień)

Lp.

rodzaj urządzenia obcego

Strefa A1

Strefa A2

Strefa B

Strefa C

1.

Ogródki gastronomiczne

0,50 zł

0,40 zł

0,60 zł

0,40 zł

2.

Stoiska promocyjne w okresie od 15 III do 31 X każdego roku

0,50 zł

0,40 zł

0,60 zł

0,40 zł

3.

Stoiska promocyjne w okresie od 1 XI do 14 III każdego roku

0,50 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

W terminie od 1 stycznia 2025 w wysokości

  (stawki opłat za 1 m² rzutu poziomego tego urządzenia za 1 dzień)

Lp.

Rodzaj urządzenia obcego

Strefa A1

Strefa A2

Strefa B

Strefa C

1.

Ogródki gastronomiczne

1,00 zł

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

2.

Stoiska promocyjne w okresie od 15 III do 31 X każdego roku

1,00 zł

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

3.

Stoiska promocyjne w okresie od 1 XI do 14 III każdego roku

0,50 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

  Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego: https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xci-1749-viii-2023-z-dnia-2023-10-24,91985/

Termin i sposób załatwienia

Wydawanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).Uchwała Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu".
Uchwała Nr XXXI/207/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zmianami).
Uchwała Nr XCI/1749/VIII/2023 Rady Miasta Poznania  z dnia 24 października 2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 9725 ze zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

 • poniedziałek w godz. 7:30 - 15:00
 • wtorek w godz. 7:30 - 15:00
 • środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
 • czwartek w godz. 7:30 - 15:00
 • piątek  w godz. 7:30 - 15:00.

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak nr 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Ddziałania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych:https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: I. Woźny, zastępca dyr. ZDM ds. Utrzymania
Data wytworzenia informacji: 2024-03-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-03-27 12:26