Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego (nie dotyczy Starego Rynku)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej obiektu handlowego zawierający:

  1. rzut poziomy obiektu,
  2. termin ekspozycji,

Ponadto do wniosku należy załączyć:

  1. mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów,
  2. pisemną, pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta, o którą należy wystąpić wyprzedzająco na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl (dotyczy ogródków i stoisk promocyjnych),
  3. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
  4. zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  5. określenie sposobu zabezpieczenia potrzeb sanitarno - higienicznych klientów i zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na funkcjonowanie ogródka gastronomicznego,
  6. umowa (kopia za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) najmu lokalu, przed którym ma być usytuowany ogródek gastronomiczny.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 53 (Stare Miasto, Wilda) i tel. +48 61 647 72 21 (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt. 4, § 5 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maj 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania (ze zm.) ustala się następujące stawki opłat za 1m2 za 1 dzień zróżnicowane wg stref:

Opłaty obowiązujące w sezonie letnim: kwiecień - październik/opłaty obowiązujące w sezonie zimowym: listopad - marzec:

- Staromiejska 1,00 zł/0,50 zł,

- Śródmiejska 0,80 zł/0.40 zł,

- Pośrednia 0,60 zł/0,30 zł,

- Peryferyjna 0,40 zł/0,20 zł.

- strefa staromiejska - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego;

- strefa śródmiejska - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Podgórna, Garbary, Strzelecka, Królowej Jadwigi, Matyi, most Dworcowy, Roosevelta, Nowowiejskiego, Solna, Aleje Marcinkowskiego;

- strefa pośrednia - obejmuje obszar przylegający do strefy staromiejskiej i śródmiejskiej, ograniczony ulicami: Lechicka, Witosa, Niestachowska, Żeromskiego, Przybyszewskiego, Reymonta, Hetmańska, Żegrze, Chartowo, Dymka, Browarna, Światopełka, Warszawska, Wyszyńskiego oraz rzekami Cybiną i Wartą od mostu Mieszka I do mostu Lecha;

- strefa peryferyjna - obejmuje obszar pomiędzy strefą pośrednią a granicą miasta Poznania.

Pasy drogowe ulic wyznaczających granice stref, o których mowa wyżej, należą do tej przylegającej strefy, w której obowiązuje wyższa stawka opłaty.

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego:

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlv-469-iv-2004-z-dnia-2004-05-25,11024/

Termin i sposób załatwienia

Wydawanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j. ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).Uchwała Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu".Uchwała Nr XXXI/207/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu.Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 229/2019/P z 8 marca 2019 r.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 107.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)

- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00

- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00

- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących

- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00

- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak nr 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-22 11:16 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)