wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-4758.

Podstawą do wszczęcia postępowania jest odręczny wniosek wraz z następującymi danymi i załącznikami:

- imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- wstępna umowa najmu lokalu, w którym ma być uruchomione kasyno gry.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami prześlij na adres: Biuro Rady Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub złóż do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.

Opinia zostanie wysłana do Ciebie pocztą.

Opłaty

Wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku następuje po uzyskaniu opinii z Policji i Rady Osiedla

Opinię o lokalizacji kasyna gry udziela Rada Miasta Poznania w formie uchwały

Podstawa prawna

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 tj. ze zm.)Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2019 r. poz. 847 tj. ze zm.)

Inne informacje

Zgodnie z art. 15 ustawy o grach hazardowych:

ust. 1c - Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację takiego salonu gier. Dyrektor izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizację salonu gier na automatach, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 32 ustawy o grach hazardowych:

ust. 1 - Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

ust. 2 - Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

ust. 3 - Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

ust. 4 - Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Zgodnie z art. 142 ustawy o grach hazardowych:

ust. 1 - Osoba kierująca działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na automatach o niskich wygranych, jest obowiązana pisemnie powiadomić właściwego ze względu na lokalizację lokalu naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier - przed jego uruchomieniem.

ust. 2 - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 nie powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: --
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja nazwy grupy spraw - usunięcie informacji o epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 16:14