zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
    - do wglądu,
  • Dokument potwierdzający ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały
  • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
  • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
  • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Odpłatność ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się
o przyznanie pomocy, na podstawie Uchwały Nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

(https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxiii-441-viii-2020-z-dnia-2020-02-25,81238/)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Rodziny                 i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w MOPR otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce.

W przypadku przyjęcia do placówki na miejsce poza umowami zawartymi przez Miasto Poznań - osoba bezdomna otrzymuje informacje o ustalonym miejscu, w którym znajdzie schronienie.
W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni Pracownik Działu udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Bezpłatna infolinia o miejscach w placówkach dla osób bezdomnych (prowadzona przez Ośrodek dla bezdomnych Nr 1 w Poznaniu): 1 95 15

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Honorata Kobusińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 11:25