zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku stanu nagłego, wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
    -  do wglądu,
  • Dokument potwierdzający ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały
  • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
  • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
  • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Odpłatność ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się
o przyznanie pomocy, na podstawie Uchwały Nr XVI/173/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 września 2015r. w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia (http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2014-2018,23/xvi-173-vii-2015-z-dnia-2015-09-08,58405/)

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w MOPR otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce.

W przypadku przyjęcia do placówki na miejsce poza umowami zawartymi przez Miasto Poznań - osoba bezdomna otrzymuje informacje o ustalonym miejscu, w którym znajdzie schronienie.
W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni Pracownik Działu udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Bezpłatna infolinia o miejscach w placówkach dla osób bezdomnych (prowadzona przez Ośrodek dla bezdomnych Nr 1 w Poznaniu): 1 95 15

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bielski
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 13:57 - Aktualizacja danych (Aktualizacja)