zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby otrzymać zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

2. Oświadczenie wnioskodawcy,

3. Zeznania dwóch świadków,

4. Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa (akt własności ziemi/wypis z ewidencji gruntów bądź z ksiąg wieczystych/akt notarialny/umowa kupna).

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

MIEJSCE ODBIORU:

Zaświadczenie zostanie wysłane Pocztą.

Opłaty

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres.

Podstawa prawna

1. Celem przedłożenia KRUS, ZUS do celów emerytalno - rentowych art. 37 ust.3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 j.t. ze zm.).2. Celem przedłożenia w zakładzie pracy - art. 3 ust. 1-3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990.54.310).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Poznaniu.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., w kwestii zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym obowiązuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 3 ust 1-3, ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz w przypadku zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat ,a jak chodzi o zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  na okres 10 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 17:10