Zaświadczenie w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydzia? Podatk�w i Op?at

Wymagane dokumenty

Od 1 października 2021r. Oddział Obsługi Klienta przeniesiony jest do nowej lokalizacji przy ul. Małachowskiego 10.

Przy ul. Słowackiego 22 bezpośrednia obsługa klienta w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz spraw związanych z podatkiem możliwa będzie jedynie do 24 września br.

Bez zmian działają punkty obsługi przy ul. Gronowej 22A i przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404.

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

- do wniosku o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z potwierdzeniem prawa do spadku;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z poświadczoną notarialnie zgodą na wydanie zaświadczenia;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

DOSTĘPNE ZAŚWIADCZENIA

1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

 • o figurowaniu w podatku od nieruchomości;
 • o nie figurowaniu w podatku od nieruchomości/rolnym/leśnym;
 • o figurowaniu w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym;
 • o figurowaniu w podatku leśnym;
 • o figurowaniu/niefigurowaniu w podatku od środków transportowych;
 • o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...;
 • o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i hektarów przeliczeniowych.

2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/ESP lub
korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań lub
do urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Słowackiego 22 i przy ul. Gronowej 22A

Pomoc przy wypełnieniu formularzy można uzyskać telefonicznie w Oddziale Obsługi Klienta.

INFORMACJA TELEFONICZNA:

- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

- e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

- Oddział Obsługi Klienta

tel.: 61 878 1954

tel.: 61 878 4637

tel.: 61 878 4709

tel.: 61 878 4632

tel.: 61 878 1691

tel.: 61 878 4122

tel.: 61 878 1537

tel.: 61 878 4703

tel.: 61 878 1953

Opłaty

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można zapłacić :

1) bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2021-10-08 11:02