Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Opis sprawy w języku migowym 

Przejdź do opisu sprawy w języku migowym

Wymagane dokumenty

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Od 26 czerwca br. w Sali Ślubów w Wadze Miejskiej może przebywać 27 osób, w tym osoby zawierające małżeństwo oraz świadkowie. Do limitu nie wlicza się przyjmującego oświadczenie kierownika.

Bezpośrednia obsługa klientów, w tym rezerwacja terminów ślubów dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej umówiły wizytę. Rezerwacji można dokonać:

 • przez Internet (LINK),
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod numer: 61 646 33 44.

Prosimy o przyjście do urzędu nie wcześniej niż na 10 minut przed terminem umówionej wizyty. W przypadku spóźnienia nie będzie możliwości pobrania biletu.

Prosimy o rezerwację jednego terminu do załatwienia jednej sprawy. Wizyty zarezerwowane niezgodnie z celem nie będą realizowane.

Aktywny kalendarz rezerwacji obejmuje najbliższe 28 dni.

W związku z dużym zainteresowaniem rezerwacją wizyt, w przypadku braku możliwości przybycia prosimy o odwołanie wizyty i zwolnienie terminu. Odwołanie, oprócz drogi elektronicznej, może nastąpić telefonicznie pod nr tel. 61 8784134. Pozwoli to na rezerwację wizyt kolejnym, zainteresowanym osobom.

Obsługa umówionych klientów odbywa się na parterze w wyznaczonych pomieszczeniach na sali obsługi. Pobranie biletu jest możliwe wyłącznie w biletomatach na parterze.

Wizyta w urzędzie wiąże się z nieuniknionym kontaktem z innymi osobami, które mogą stanowić realne źródło transmisji koronawirusa.

Końcowe formalności przedślubne

Pracownik urzędu kontaktuje się telefonicznie lub mailowo w sprawie zgłoszenia danych świadków oraz terminu odbioru kart wjazdowych.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego:

 • do wglądu - dowody osobiste lub paszporty;

 Cudzoziemcy:

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula.

Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego zarówno w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa jak i podczas zawarcia małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, parter

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi;
 • przelewem na rachunek Miasta Poznania nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu małżeństwa, który przesyłany jest drogą pocztową.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

W czasie wizyty narzeczeni wybierają nazwiska, jakie będą nosić po ślubie oraz nazwisko dla wspólnych dzieci. Decyzję dotyczącą wyboru nazwisk można zmienić do chwili zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci.

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Rezerwacji terminu ślubu można dokonać z rocznym wyprzedzeniem. Zaleca się dokonywanie rezerwacji terminu ślubu wcześniej niż na miesiąc przed planowaną datą ślubu ze względu na bardzo dużą ilość małżeństw zawieranych w tutejszym Urzędzie. Mogą w związku z tym wystąpić problemy z dostępnością terminów.

Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po sprawdzeniu, czy wnioskowane miejsce spełnia wymagania ustawowe i po uzgodnieniu terminu. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

UWAGA! 

Od 15 maja 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego pilotażowo została uruchomiona usługa transmisji uroczystości ślubnej z Sali Ślubów w Wadze Miejskiej.

Szczegółowe informacje dot. warunków skorzystania z usługi znajdują się w załącznikach.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Prezydent Miasta Poznania.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAPani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.ODBIORCY DANYCHDane z rejestru stanu cywilnego udostępnia Kierownik urzędu stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJDane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHAkty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnegodotyczące aktu urodzenia;2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanucywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieciPRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHPani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHObowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opis sprawy w języku migowym

BIP - Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Opis procedury

Czas trwania: 07:10

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Konarski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-28
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michalina Sobecka
Data i godzina publikacji: 2021-06-28 09:49