zawieszenie działalności gospodarczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-4778.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

W Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa wniosek o zawieszenie wykonywania działalności jest przygotowywany w formie elektronicznej przez pracownika w okienku, a następnie drukowany i przedstawiany do weryfikacji przez przedsiębiorcę w celu złożenia podpisu.

Dokument tożsamości do wglądu. Dokumenty tożsamości to: dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument mObywatel).

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany) 
 • pobrać wniosek ze strony www.biznes.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line na stronie www.biznes.gov.pl - wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości - w tym przypadku obowiązuje rejestracja wizyty w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; potwierdzić tożsamość oraz podpis na wniosku można również u notariusza, a następnie potwierdzony wniosek złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa klub wysłać do WDGiR za pośrednictwem poczty na adres: 61-441 Poznań ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

W siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa jest możliwość potwierdzenia profilu zaufanego.  Aby móc potwierdzić profil zaufany należy zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl.

W przypadku Urzędu Miasta Poznania wniosek składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

 • INFORMACJA i składanie wniosków - sala obsługi (parter)

Więcej informacji na stronie BIZNES.GOV.PL

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić tylko przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763   (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu należy wpisać "pełnomocnictwo".

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

UAWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla klientów. 

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

1. Minister właściwy ds. gospodarki mający siedzibę w Warszawie (00-507) pl. Trzech Krzyży 3/5 - w zakresie danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwanym dalej "CEIDG".

2. Prezydent Miasta Poznania mający siedzibę przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań  - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ gminy.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Z administratorem - ministrem  właściwym ds. gospodarki można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mrit.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator - minister właściwy ds. gospodarki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mrit.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez  adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Poznania w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest przekształcenie wniosku papierowego na postać dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

ODBIORCY DANYCH:

W celu przekształcania wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do CEIDG. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Wnioski oraz dokumentacja z nimi związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat. Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane do CEIDG wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz ,za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku,

- ministra właściwego do spraw gospodarki, który prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Michalska-Dudek
Data wytworzenia informacji: 2023-08-04 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących dokumentu tożsamości (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2023-08-04 11:00