zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W  normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. 

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu tel. 61 878 47 67, 61 878 47 68, 61 878 49 37

Aby ograniczyć bezpośredni kontakt dokumenty można przesłać na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Obsługi Zezwoleń61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów. Wniosek wraz z załącznikami należy wrzucać do skrzynki w zaklejonych kopertach z opisem " Oddział Obsługi Zezwoleń " w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami.

  • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Poznań).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

  • 43,75zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 43,75zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  • 175zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
Podatkowych i Niepodatkowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski S.A.

49102040270000160212620797

Termin i sposób załatwienia

W związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym, załatwiając osobiście sprawy urzędowe narażasz się na spotkanie innych osób, co wiąże się z dużym ryzykiem zakażenia. Jeśli jednak zdecydujesz się załatwić sprawę osobiście, to informujemy, że obecnie wizyta w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania jest możliwa wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez internet.

            Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz załącznikami, możesz dostarczyć osobiście do  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.      

            Możesz także, do czego w związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy,  przesłać wniosek z załącznikami pocztą lub złożyć go elektronicznie, bądź też wrzucić wniosek ,umieszczony w udostępnionej przez urząd kopercie, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejścia do urzędu.

            W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=17

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Federowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-09-08
Opis zmian: aktualizacja informacji o opłatach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2021-09-08 10:30