Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.).

Patrz również: zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202, tel. 61 878-40-53

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

za zezwolenie - 616,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej

Konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - nr rachunku

PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

 • art. 32 i 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 z póż. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy,
 • art. 41, art. 41b, art. 42,  art. 43 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. odpadów, pok. 105, tel. 61 878-40-88 i 61 878-40-89

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 578) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 21), którym jest wydanie zezwolenia na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-23 10:33