zmiana wpisu w CEIDG

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-1674. 

Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

W Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa wnioski o zmianę wykonywania działalności jest przygotowywany w formie elektronicznej przez pracownika w okienku, a następnie drukowany i przedstawiany do weryfikacji przez przedsiębiorcę w celu złożenia podpisu.

Dowód osobisty do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zmianę w wykonywaniu działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany) - w związku z istniejącą pandemią proponujemy korzystać z tej drogi złożenia wniosku CEIDG-1
 • pobrać wniosek ze strony www.ceidg.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line www.ceidg.gov.pl - wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości - w tym przypadku obowiązuje rejestracja wizyty w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; potwierdzić tożsamość oraz podpis na wniosku można również u notariusza, a następnie potwierdzony wniosek złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa klub wysłać do WDGiR za pośrednictwem poczty na adres: 61-441 Poznań ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

W siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa jest możliwość potwierdzenia profilu zaufanego.  Aby móc potwierdzić profil zaufany należy zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl.

W przypadku Urzędu Miasta Poznania wniosek składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

 • INFORMACJA i składanie wniosków - sala obsługi (parter)

Więcej informacji na stronie BIZNES.GOV.PL

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić tylko przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763   (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu należy wpisać "pełnomocnictwo".

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

UAWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

ZNAJDŹ PRZEDSIĘBIORCĘ -> NIP -> SZUKAJ -> DRUKUJ.

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla klientów. 

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału. 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Michalska-Dudek
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji w sprawach dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-16 16:33