zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek (wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2024 poz. 106)).
 2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła, owiec, kóz, świń, koni w gospodarstwie rolnym za rok 2023 (w przypadku ich posiadania).
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Oświadczenie beneficjenta.
 6. Umowy dzierżawy (do wglądu).
 7. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia wniosku:

 • osobiście: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań,
 • za pośrednictwem poczty.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Opłaty

 1. Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.
 2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.I termin składania wniosków (1-29 lutego 2024 r.) ustalany limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r.

 • faktury od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.II termin składania wniosków (1-31 sierpnia 2024 r.) zwrot podatku do wysokości niewykorzystanego limitu wynikającego z ustalonego limitu w I terminie składania wniosków 
 • faktury od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.775 t.j. z późn. zm.)).
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. z dnia 21 września 2023 r. (Dz.U.2023.1948 t.j.)).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2024.106).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku 2024 wynosi 1,46 zł.Limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 3. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dotacje będą wypłacane w terminach:
 • 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878 50 58 lub 61 878 50 54. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 • będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
 • będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku oraz bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.Przepisów nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 

 • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych, 
 • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni,
 • 5,84 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

 • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-03-18 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2024-03-18 11:57