Oferta: starszy inspektor ds. wynagrodzeń

Data publikacji: 2022-11-21
Nr ref.: SMMP.III/1110-19/22
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
Stanowisko: starszy inspektor ds. wynagrodzeń
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego inspektora ds. wynagrodzeń wykonywać będzie
m. in. zadania związane z:

 • sporządzaniem list płac z wynagrodzeniami pracowników,
 • ustalaniem wysokości wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych ze środków ZUS,
 • ustalaniem wysokości składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nagrody jubileuszowe, nadgodziny, wynagrodzenie za urlopy i inne),
 • dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia pracowników na podstawie tytułów egzekucyjnych i oświadczeń pracowników,
 • sporządzaniem list płac finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obliczaniem wysokości miesięcznych zaliczek na PDOF oraz sporządzanie deklaracji rocznej PIT -4R,
 • sporządzaniem sprawozdań statystycznych o wysokości wypłaconych wynagrodzeń Z-03, Z-06,
 • sporządzaniem dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia grupowego pracowników.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie: średnie, staż pracy min. 4 lata lub wyższe staż pracy 2 lata
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office lub pakiet Open Office),
 • wysoki poziom umiejętności społecznych.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi programów KSAT, Lotus.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym.

Inne informacje:

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród w przypadku osiągania dobrych wyników w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie wypoczynku i różnych form aktywności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań w terminie do 2022-12-02.

Straż Miejska Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest pod  adresem email: iod@smmp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. kategoria danych osobowych: dane niesensytywne;
 5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z prowadzoną rekrutacją;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej Straży Miejskiej Miasta Poznania;
 8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń.

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Robert Szczepaniak
Data wytworzenia informacji: 2022-11-21 00:00
Opis zmian: . (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Janusz Zwierzchowski
Data i godzina publikacji: 2022-11-21 13:50