Oferta: strażnik straży miejskiej

Data publikacji: 2021-11-15
Nr ref.: SMMP.III/1110-11/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
Stanowisko: strażnik straży miejskiej
Informacje dodatkowe: 10 etatów

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-15

Zakres podstawowych czynności

Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem  porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, zabezpieczanie imprez, uroczystości i obiektów komunalnych.

Wymagania obowiązkowe

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: minimum średnie
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • obywatelstwo polskie
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub pomaturalne (preferowane: prawne, z zakresu bezpieczeństwa i ochrony oraz kierunki społeczne),
 • prawo jazdy kat B, AM, A1, A2, A,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • kurs pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • doświadczenie w pracy w strażach gminnych lub firmach ochrony osób i mienia

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym

Inne informacje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród w przypadku osiągania dobrych wyników w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie wypoczynku i różnych form aktywności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego

Informacja o wyniku naboru

Nr ref. SMMP.III-1110-11-21.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż w związku z procesem rekrutacji na stanowisko strażnika straży miejskiej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest pod  adresem email: iod@smmp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. kategoria danych osobowych: dane niesensytywne;
 5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z prowadzoną rekrutacją;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej Straży Miejskiej Miasta Poznania;
 8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko strażnika straży miejskiej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Robert Szczepaniak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-03 00:00
Opis zmian: . (Aktualizacja)
Opublikował(a): Janusz Zwierzchowski
Data i godzina publikacji: 2022-02-15 14:35