Oferta: starszy referent ds. płac i kadr

Data publikacji: 2022-04-22
Nr ref.: 1/2022
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Stanowisko: starszy referent ds. płac i kadr

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);

- sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;

- obliczanie i przygotowywanie wypłat wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz dla ZUS;

- rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników;

- obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych;

- sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;

- sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi;

- rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;

- sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;

- ewidencja zwolnień lekarskich;

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;

- sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;

- sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac i etatów;

- udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy;

- rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły

Wymagania obowiązkowe

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

- posiadanie wykształcenia wyższego bądź średniego;

- posiadanie doświadczenie na podobnym stanowisku;

- posiadanie znajomości zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,

- umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel)

- wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe

- komunikatywność,

- odpowiedzialność i rzetelność,

- sumienność,

- umiejętności planowania,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- znajomość programu Vulcan,

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

- CV, list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

- kopie świadectw pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, certyfikatów, kursów, szkoleniach itp.;

- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw płac i kadr,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 44, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac i kadr w Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu " w terminie do dnia 06 maja 2022 r. do godz. 14:00

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły nie będą zwracane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.poznan.pl

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań w terminie do 2022-05-06.

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Kkaftańska
Data wytworzenia informacji: 2022-04-22 00:00
Opis zmian: Oferta pracy st.ref.ds. płac i kadr (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Kaftańska
Data i godzina publikacji: 2022-04-22 12:37