Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2022-11-03
Nr ref.: SP3
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Stanowisko: specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: 1/2 etatu, praca od 01 lutego 2023 roku

Zakres podstawowych czynności

sporządzanie i rozliczamie list płac nauczycieli oraz pracowników AiO,oraz list płac za godziny ponadwymiarowe,odprawy emerytalne i rentowe,nagrody jubileuszowe,dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz pracowników AiO,sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń i innych świadczeń na konta bankowe pracowników,rozliczanie zasiłków wypłacanych z ZUS,sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS,przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych,deklaracji,raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców,przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i US,obsługa programu Płatnik,sporządzanie rocznych raportów dla osoby ubezpieczonej RMUA,dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika i zleceniobiorcy,sporządzenie właściwego formularza PIT oraz przesłanie go do US drogą elektroniczną,prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników, wystawianie zaświadczeń do ZUS,wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,sporządzanie na wniosek pracowników i byłych pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniu ERP-7,sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników odchodzących na emeryturę, rentę,sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie płac,sporządzanie sprawozdań placowych dla potrzeb SIO,prowadzenie SIO i PABS-a w zakresie płac,obsługa PPK

Wymagania obowiązkowe

Wymagania obowiązkowe: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności, wykształcenie wyższe z dwuletnim doświadczeniem zawodowym na tożsamym stanowisku. Wymagania pożądane: znajomość przepisów Ustawy Karta nauczyciela, kodeks pracy,-znajomość przepisów podatkowych (w tym sporządzanie dokumentów PIT, VAT),znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,-znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych, umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, umiejętność pracy w programach Progman Place, Progman Zlecone, SIO, Pabs, Płatnik.

Wymagania dodatkowe

Zgłoszenia w zamkniętych kopertach prosimy kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań, sekretariat szkoły. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej list motywacyjny kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia. Kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o niekaralności oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań w terminie do 2022-11-30.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Roszak
Data wytworzenia informacji: 2022-11-03 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o pracę (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Roszak
Data i godzina publikacji: 2022-11-03 10:50