Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich (SP 75)

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Sołtysiak
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań
tel./fax: 61 852-86-12
godziny urzędowania: sekretariat: 7.30 - 15.30; świetlica: 7.00 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000245090
sekretariat@gm2.poznan.pl
www.sp75.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP75/sp75

Koordynator dostępności

Marcin Rumiński

Informacje o stanie zatrudnienia

STAN NA 30.06.2022 - Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę -71 w tym - 1 - urlop macierzyński  - 1 - urlop wychowawczy - 1 - umowa na zastępstwo 

Kompetencje i zadania

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:a)nowatorski proces nauczania,b)udział w zajęciach pozalekcyjnych.2)Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:a)      organizowanie spotkań z kompetentnymi instytucjami i osobami,b)organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,c)poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,d)rozwijanie zainteresowań podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.3)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:a)zapewnienie warunków bezpieczeństwa i rozwoju psychofizycznego uczniów,b)systematyczne diagnozowanie i obserwowanie zachowań uczniów,c)      realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego,d)szkoła uczestniczy w programie "szkoła wolna od narkotyków i przemocy",e) respektowanie zapisów dokumentu stanowiącego procedury bezpieczeństwa.4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:a)organizowanie zajęć świetlicowych,a)organizowanie zajęć w czasie wolnym od nauki,b) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii,c) zapewnienie opieki oraz pomocy materialnej uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,d)umożliwienie spożywania posiłków,e)zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania w szkole,f)organizowane opieki pielęgniarskiej,g)promowanie zdrowego stylu życia.1)wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:a)systematyczne spotkania z rodzicami,b)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz rozmów z uczniami mającymi problemy wychowawcze oraz ich rodzicami,c)organizowanie dla uczniów i ich rodziców pogadanek na temat problemów psychologicznych i wychowawczych.2)szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz jej ukończenia w skróconym czasie.3)szkoła kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości poprzez:a)zajęcia edukacyjne,b)organizowanie kiermaszów i festynów.4)szkoła zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, takich jak:a) koła zainteresowań,b)dodatkowa nauka języków obcych,c)chór,d)zespoły tańca,e)zespoły wokalne,f)zespoły instrumentalne,g)sportowe.5)szkoła kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej poprzez:a)    zajęcia edukacyjne,b) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, związanych tradycją oraz regionem,c) organizowanie imprez prezentujących wartości kultury europejskiej i światowej,d)konkursy o różnym charakterze dotyczące wiedzy o Polsce i świecie.1)szkoła zapewnia możliwość nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym poprzez:a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,b)realizację zaleceń zawartych w opinii,c)      odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,d)realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawcze,e)zajęcia specjalistyczne stosownie do potrzeb,f)integracje ze środowiskiem rówieśniczym,g)udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.2)szkoła rozwija uzdolnienia sportowe uczniów tworząc, począwszy od klasy czwartej klasy sportowe w dziedzinie piłki siatkowej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1. Akt założycielski szkoły publicznej:Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLV/776/VII/2017 z dnia 28 marca 2017 r.2. Decyzja w sprawie nadania numeru NIP: 778 14 02 440 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 000245090

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki na rok 2019 wynosi: 5 108 761,00 PLN

Wartość posiadanego mienia

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2018r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Koebsch
Data wytworzenia informacji: 2024-02-22 00:00
Opis zmian: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31.12.2023 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adela Dudzińska
Data i godzina publikacji: 2024-02-22 10:23