Zarządzenie nr 8/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w ramach priorytetu pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0