Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2022-04-26
Nr ref.: ZSS/KD/120/11/22
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
Stanowisko: specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: Pełny etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-06-06

Zakres podstawowych czynności

1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników.

2. Prowadzenie dokumentacji płacowej w programach obowiązujących w oświacie.

3. Sporządzanie i przekazywanie w terminie deklaracji i raportów do ZUS, US i GUS.

4. Przygotowywanie danych, informacji i sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń.

5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.

6. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej.

7. Ścisła współpraca z głównym księgowym i kadrami.

8. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów.

9. Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników.

Wymagania obowiązkowe

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

3. Brak prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4.  Wykształcenie: wyższe i posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w płacach lub średnie i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w płacach.

5. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych.

6. Praca w programach: SIO, PABS, GUS, Płatnik, Płace Vulcan, eRU-PZU, PPK.

7. Dobra organizacja pracy.

8. Terminowość w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. płac w jednostce oświatowej będzie dodatkowym atutem.

2. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.

3. Znajomość obsługi Pakietu MS Office.

4. Znajomość podstawowych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

1. CV.

2. Podanie o przyjęcie do pracy.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Zaświadczenie o niekaralności (osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. płac.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

1. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań.

2. Praca o charakterze administracyjno - biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo).

3. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

4. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę od 01.08.2022 r.

5. Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście lub listownie na adres: Sekretariat Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań (pok. 12) lub na adrese-mail: zss@samochodowka.edu.pl w terminie do 25.05.2022 r.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Wymagania formalne - Specjalista ds. płac.docx plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wyniki naboru - Specjalista ds. płac.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska niepedagogiczne.

http://www.samochodowka.edu.pl/images/ZAKLADKI/RODO/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_do_pracy_na_stanowiska_niepedagogiczne.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Frąszczak Monika
Data wytworzenia informacji: 2022-06-06 00:00
Opis zmian: Wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Arkadiusz Borach
Data i godzina publikacji: 2022-06-06 13:17