Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU)

Kierownik/Dyrektor

p.o. Dyrektora Marek Wróbel
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
telefony: Punkt informacyjny 61 639 64 60, Sekretariat 61 639 64 70, fax 61 639 64 98, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP
godziny urzędowania: Punkt Informacyjny 8-15, Sekretariat 8-15
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): MPU_Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Przedmiotem działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest:

 • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania oraz prowadzenie procedury formalnoprawnej z tym związanej;
 • sporządzenie projektu planu ogólnego dla miasta Poznania oraz prowadzenie procedury formalnoprawnej z tym związanej,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organów i zespołów doradczych Prezydenta Miasta Poznania oraz zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • prowadzenie przed sądami administracyjnymi w imieniu Miasta Poznania spraw z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • gromadzenie danych i informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania;
 • sporządzanie wniosków i opinii do projektów planu województwa, planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, a także innych opracowań z zakresie planowania przestrzennego o zasięgu wykraczającym poza obszar miasta;
 • wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Miasta Poznania;
 • inicjowanie i koordynacja opracowań planistycznych wykonywanych poza Pracownią;
 • prowadzenie badań, studiów i sporządzanie analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz jego obszaru funkcjonalnego;
 • podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i promocję zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz wiedzy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym działań mające na celu zwiększenie aktywności interesariuszy w procesie planowania przestrzennego;
 • podejmowanie współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, izbami zawodowymi, stowarzyszeniami, organami pozarządowymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju ponadlokalnego.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi swoją działalność na podstawie:

 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
 • uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry, ewidencje:

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego gminy - 5000;
 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 5001;
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5002;
 • Rejestr skarg, wniosków i petycji - 0310;
 • Rejestr zamówień publicznych - 330.

Archiwa:

 • Składnica Map i Planów - plany uchwalone: obowiązujące i archiwalne;
 • Archiwum zakładowe.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Dutkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-17 00:00
Opis zmian: Korekta znaku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Dutkiewicz
Data i godzina publikacji: 2024-06-17 14:24