Oferta: ds. projektowania urbanistycznego

Data publikacji: 2022-11-18
Nr ref.: MPU-KP.1000.13.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego

Zakres podstawowych czynności

Prace w zespole projektowym podległym kierownikowi zespołu przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,

2) biegła znajomość programów MS Office,

3) biegła znajomość obsługi programów graficznych środowiska GIS,

4) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym,

5) dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu, zarządzanie nieruchomościami,

2) studia podyplomowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego, rzeczoznawstwa majątkowego, architektury krajobrazu,

3) kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

4) umiejętność obsługi programów SketchUp, AutoCad, Corel Draw, Photoshop, Lumion,

5) doświadczenie zawodowe w zakresie planowania przestrzennego lub architektury (praca, staż, praktyki, stypendia),

6) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

  a) imię (imiona) i nazwisko,

  b) datę urodzenia,

  c) dane kontaktowe,

  d) miejscowość zamieszkania,

  e) wykształcenie,

  f)  kwalifikacje zawodowe,

  g)  przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 30 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca administracyjna przy komputerze,

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

3) praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego;

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań w terminie do 2022-11-30.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-18 00:00
Opis zmian: dodanie oferty pracy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2022-11-18 13:19