Oferta: kierownik zespołu opracowań finansowych

Data publikacji: 2021-11-09
Nr ref.: MPU-KP/1000-11/21
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: kierownik zespołu opracowań finansowych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-23

Zakres podstawowych czynności

1) udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich zmian, w zakresie sporządzania prognoz skutków finansowych,

2) sporządzanie, innych niż prognozy skutków finansowych, analiz finansowych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

3) kierowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Zespołowi Opracowań Finansowych.

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie wyższe,

2) uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,

3) minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku; tj. staż pracy lub działalność gospodarcza polegające na sporządzaniu operatów szacunkowych lub prognoz skutków finansowych w oparciu o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,

5) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, prawo, budownictwo lub gospodarka przestrzenna,

2) studia podyplomowe na kierunku gospodarka przestrzenna,

3) otwartość,

4) komunikatywność,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) wysoki poziom kultury osobistej,

7) systematyczność i cierpliwość,

8) obowiązkowość i odpowiedzialność,

9) solidność i rzetelność,

10) odporność na stres,

11) kreatywność, innowacyjność,

12) zdolności analityczne i dociekliwość,

13) samodzielność.

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

 a) imię (imiona) i nazwisko,

 b) datę urodzenia,

 c) dane kontaktowe,

 d) miejscowość zamieszkania,

 e) wykształcenie,

 f) kwalifikacje zawodowe,

 g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP oraz portalu pracuj.pl (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie do 9 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

3) praca wymaga mobilności oraz sprawnego, bezpośredniego komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-23 00:00
Opis zmian: inf. o wynikach rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2021-12-23 13:13