Oferta: ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 6 miesięcy)

Data publikacji: 2022-01-14
Nr ref.: MPU-KP.1000.5.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 6 miesięcy)

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-07

Zakres podstawowych czynności

Uczestnictwo w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych.

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku gospodarka przestrzenna, urbanistyka,  architektura lub architektura krajobrazu,

2) znajomość programów środowiska GIS na poziomie średniozaawansowanym,

3) umiejętność współpracy w zespole skrupulatność i odpowiedzialność,

4) znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania dodatkowe

1) Znajomość programów: SketchUp, Lumion.

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) dane kontaktowe,

d) miejscowość zamieszkania,

e) wykształcenie,

f)  kwalifikacje zawodowe,

g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 25 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisk

1)  praca administracyjna przy komputerze;

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;

3) praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2022-02-07 00:00
Opis zmian: informacja o wynikach rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-07 08:04