Oferta: ds. projektowania urbanistycznego

Data publikacji: 2022-03-18
Nr ref.: MPU-KP.1000.8.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego
Informacje dodatkowe: umowa na zastępstwo - ok. 9 miesięcy

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-13

Zakres podstawowych czynności

Uczestnictwo w sporządzaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, wykazów, zestawień, analiz, prezentacji oraz innych opracowań planistycznych, w tym analiz o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura,

2) dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,

3) umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

4) znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania dodatkowe

1) umiejętność obsługi programów graficznych: środowiska GIS, Photoshop,

2) umiejętność obsługi programu do wizualizacji SketchUp,

3) doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego (praca, staż, praktyki, stypendia).

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

   a) imię (imiona) i nazwisko,

   b) datę urodzenia,

   c) dane kontaktowe,

   d) miejscowość zamieszkania,

   e) wykształcenie,

   f)  kwalifikacje zawodowe,

   g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 28 marca 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) praca administracyjna przy komputerze,

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

3) praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego;

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Informacja o wyniku naboru

wyniki rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2022-04-13 00:00
Opis zmian: informacja o wynikach rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2022-04-13 10:20