Oferta: pracownik socjalny ds.przeciwdziałania przemocy

Data publikacji: 2024-03-04
Nr ref.: MOPR/16/2024
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: pracownik socjalny ds.przeciwdziałania przemocy
Informacje dodatkowe: UMOWA O PRACĘ1 ETAT - UMOWA O PRACĘ, 1 ETAT - UMOWA W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-04-29

Zakres podstawowych czynności

- przygotowywanie dokumentacji ustanawiającej grupę diagnostyczno - pomocową

- sporządzanie protokołu uzgodnień w zakresie przekazania formularza "Niebieska Karta"

- przygotowywanie decyzji o ustanowieniu grupy diagnostyczno - pomocowej

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian składu grupy diagnostyczno - pomocowej

- przygotowywanie kopii dokumentacji dla członków grup diagnostyczno - pomocowej/sądów/prokuratury/innych instytucji

- protokołowanie podczas posiedzeń grup diagnostyczno - pomocowych

- współpraca z członkami grup diagnostyczno - pomocowych w zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań w obszarze przeciwdziałania przemocy

- koordynowanie działań z zakresu pracy socjalnej oraz udzielanie poradnictwa specjalistycznego/konsultacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie przeciwdziałania przemocy

- sporządzanie notatek służbowych

- pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych

- prowadzenie rejestrów spraw

- archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w prowadzonych sprawach

- rozdzielanie zadań pomiędzy członków grupy diagnostyczno - pomocowej

- przekazywanie bezpośrednim przełożonym pracowników MOPR uczestniczącym w grupach diagnostyczno - pomocowych informacji o niewykonaniu, należytym wykonaniu bądź odmowie wykonania powierzonych im przez pracownika socjalnego ds. przeciwdziałania przemocy zadań

- dbanie o dokumentowanie podejmowania każdej czynności w obszarze przeciwdziałania przemocy

- wprowadzanie danych do systemu informatycznego

- organizowanie posiedzeń grup diagnostyczno - pomocowych oraz prowadzenie dokumentacji z ich pracy

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodnie z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej

- Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

- Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę.

Wymagania dodatkowe

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- umiejętność koordynowania pracy zespołowej

- odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność i otwartość

Wymagane dokumenty

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO ZGODNIE Z ART.116 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

życiorys (CV)

list motywacyjny

dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- elastyczne formy zatrudnienia

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne,nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- praca w interdyscyplinarnym dziale specjalistycznym

Informacja o wyniku naboru

16_24 _Info o wynikach_PSdsPP.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail:mopr@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: sylwia mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2024-04-29 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2024-04-29 13:09
Treść zawiera dane osobowe: TAK
Termin planowanej weryfikacji: 2024-05-30 00:00:00.0