Oferta: psycholog/terapeuta

Data publikacji: 2022-11-14
Nr ref.: MOPR/66/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: psycholog/terapeuta
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO - UMOWA O PRACĘ 1 etat/UMOWA O PRACĘ -3/4 etatu

Zakres podstawowych czynności

- Diagnozowanie sytuacji życiowej i psychologicznej, ustalanie i realizacja celów

współpracy,

- Poradnictwo, motywowanie, interwencja kryzysowa, psychoedukacja,

psychoterapia,

- Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną/klientem,

- Współpraca z innymi specjalistami, w zakresie wsparcia merytorycznego ,

planowania i realizowania działań pomocowych dla klienta,

- Dzielenie się swoją wiedzą/umiejętnościami.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

- wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji,

asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę

Wymagania dodatkowe

- Doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami zagrożonymi

wykluczeniem społecznym

- Doświadczenie w pracy grupowej

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

(kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Inne informacje:

- informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie

kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2022-11-28.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330

Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul.

Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na

stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane

przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej

poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych

danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1

lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu

rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed

ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału

w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia

wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na

zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16

RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich

przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17

RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są

przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są

przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć

w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie

dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3

RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z

administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce

skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana

pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-15 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2022-11-15 08:03