Oferta: zastępca dyrektora

Data publikacji: 2024-03-19
Nr ref.: MOPR/19/2024
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: zastępca dyrektora
Informacje dodatkowe: UMOWA O PRACĘ 1 ETAT

Zakres podstawowych czynności

- Planowanie strategiczne z uwzględnieniem optymalizacji procesów i zasobów

- Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych gwarantujących efektywną realizację zadań

- Zarządzanie rozwojem i motywacją personelu zgodnie z wyznaczonymi celami

- Nadzór, monitorowanie i ocena stopnia realizacji celów, z uwzględnieniem analizy ryzyka,

- Budowanie efektywnych zespołów pracowników

- Budowanie partnerstw i relacji społecznych

- Reprezentowanie ośrodka

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie wyższe magisterskie

- staż pracy 4 lata, w tym, co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucjach/podmiotach z obszaru

  polityki społecznej

- doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi 3 lata

- wiedza z zakresu polityki społecznej

- umiejętność podejmowania i wdrażania decyzji

- gotowość do podejmowania wyzwań i pracy w zmiennych/dynamicznych warunkach

- umiejętność analizy i konstruowania wniosków i rekomendacji

- umiejętności przywódcze

- dojrzałość emocjonalna

- umiejętność zarządzania kryzysem i konfliktem

- umiejętność delegowania zadań

- innowacyjność

- etyczna postawa

Wymagania dodatkowe

- studia podyplomowe/kursy z obszaru organizacji pomocy społecznej, zarządzania

Wymagane dokumenty

- Życiorys (CV)

- List motywacyjny

- Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie)

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy - kserokopie )

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Oferujemy :

  - stabilne zatrudnienie

  - rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, dodatek stażowy, premie uznaniowe,  nagrody,dodatki, 13sta pensja oraz świadczenia socjalne)

  - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i menadżerskich

Proces rekrutacyjny będzie przeprowadzony w kilku etapach.

Warunki pracy :

 - praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
 - miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób   niepełnosprawnych, wynosił poniżej 7,3%

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-04-10.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail:mopr@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: sylwia mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2024-03-19 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Mielniczek
Data i godzina publikacji: 2024-03-19 11:13