Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Komunikat Termin ważności

Aneks nr 2 z dnia 20.12.2021r. do Statutu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu

Aneks nr 2

z dnia 20.12.2021r.

do Statutu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu

W Statucie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1.      W rozdziale IV § 11 dodaje się punkty 6 i 7 o następującej treści:

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu możliwe jest prowadzenie zajęć oraz prowadzenie czynności wykonywanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Młodzieży za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a także w trybie obiegowym. Szczegóły dotyczące form pracy ich zakresu i rozliczania określa odrębna procedura.

7. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z osobami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym. W placówce możliwe jest też zorganizowanie Wolontariatu Uczestników MDK nr 2. Szczegóły dotyczące organizacji wolontariatu w placówce reguluje odrębna procedura.

  1. 2.      Rozdział V § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. W MDK zatrudnieni są też pracownicy samorządowi administracji i obsługi. Szczegóły dotyczące ich kompetencji i zakresu obowiązków reguluje Regulamin Organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
  1. 3.      Rozdział V § 13 pkt. 2 i 3 zostają uchylone.
  1. 4.      Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 1.01.2022.
od 2022-01-01 do 2027-12-31

Aneks nr 1 z dnia 31.08.2021 do Statutu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

W Statucie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1.      W § 2 zmianie ulegają podstawy prawne:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021r., poz.1082)
  1. 2.      § 13:

pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Pracownikami administracji są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. kadrowych, płacowych, administracyjnych oraz główny księgowy. Do zadań stanowisk ds.:

1)      Kadrowych należy prowadzenie całokształtu spraw dot. zatrudnienia, bieżącego toku pracy pracowników oraz osób współpracujących z MDK, w tym prowadzenie dokumentacji kadrowej i ubezpieczeniowej;

2)      Płacowych należy prowadzenie całokształtu spraw dot. wynagrodzeń, w tym ubezpieczeń społecznych oraz podatków związanych z wypłatą wynagrodzeń                                 i świadczeń;

3)      Administracyjnych należy w szczególności prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obsługi prawnych opiekunów uczestników zajęć MDK, prowadzenie składnicy akt, obsługa korespondencji, prowadzenie dokumentacji, obsługa sekretariatu;

4)      Głównego księgowego należy prowadzenie całokształtu gospodarki finansowo-rzeczowej MDK prowadzonej na zasadach określonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Pracownikami obsługi są: kierownik gospodarczy, pomoc administracyjna, pomoc techniczna - operator sprzętu audiowizualnego, woźni, sprzątaczki. Do zadań:

1)      Kierownika gospodarczego należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu: administrowania majątkiem ruchomym i nieruchomym MDK, prawidłowego  stanu technicznego budynków oraz pilnowania porządku w budynkach i wokół nich, ochrony obiektów i majątku MDK, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków oraz normatywne wyposażenie ich w sprzęt p.poż., zlecanie remontów i usuwania awarii, podejmowanie czynności związanych z wynajmem i dzierżawą, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych;

2)      Pomocy administracyjnej należy w szczególności pomoc organizacyjna w pracy administracyjno-księgowej placówki;

3)      Pomocy technicznej - operatora sprzętu audiowizualnego należy w szczególności bieżąca obsługa sprzętu audio, w tym podczas organizowanych imprez, dokonywanie napraw oraz właściwe przechowywanie sprzętu;

4)      Woźnego i sprzątaczki - należą odpowiednio: obsługa portierni, w tym nadzór nad kluczami oraz monitorowanie osób przebywających na terenie i w obiekcie MDK, utrzymanie porządku i czystości.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

od 2021-08-31 do 2022-12-31

Informacja dodatkowa 2020r. MDK nr 2

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

od 2021-05-06 do 2026-12-31

MDK 2 zestawienie zmian w funduszu za 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Raport dostępności MDK nr 2

Budynek: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

Opis dostępności wejścia do budynku i parkingu

Do budynku prowadzi wejście główne wyposażone w  podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia znajduje się w holu na wprost wejścia głównego.
Wejście drugie - stanowi wyjście ewakuacyjne. Istnieje również możliwość wyjścia
z budynku przez wyjście tarasowe od strony Parku Cytadela.

Placówka wyposażona jest w monitoring i system alarmowy.

Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem, przed wejściem głównym znajduje się parking. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking jest ograniczony. Przy wjeździe znajduje się domofon umożliwiający kontakt z portiernią, podniesienie szlabanu, uzyskanie pomocy.

Opis dostępności sal, gabinetów, korytarzy, schodów

Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, pierwsze piętro. Aby dostać się powyżej i poniżej parteru trzeba pokonać schody. Hol główny znajduje się na parterze, gdzie nie ma schodów ani podwyższeń. Portiernia znajduje się na wprost od wejścia głównego. Budynek MDK nr 2 jest w częściowym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe oraz klatkę schodową. Nie ma możliwości wjazdu na piętro oraz do piwnic, w budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów i platform. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski i część sal zajęciowych.

Opis dostosowań dla osób z niepełnosprawnością

Na parterze dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się na parterze, w korytarzu,
po prawej stronie od wejścia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a
ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

od 2021-03-24 do 2025-03-01