Oferta: ref.ds.administracyjnych

Data publikacji: 2021-11-24
Nr ref.: MDK2.120.2.2021
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Stanowisko: ref.ds.administracyjnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-13

Zakres podstawowych czynności

Obsługa platformy zarządzania oświatą PABS,SIO,BIP,PROGMAN,GUS,PEFRO,pełnienie funkcji kasjera,sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie podległych mu spraw,Prowadzenie rejestru faktur,Współpraca z Komisją Inwentarzową placówki,Współpraca z Radą Rodziców oraz prowadzenie rozliczeń finansowych  z upoważnienia Rady Rodziców,Prowadzenie dokumentacji placówki dotyczącej zamówień publicznych,przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,Redagowanie korespondencji związanej z działalnością placówki oraz na zlecenie dyrektora,Współpraca z nauczycielami, uczestnikami placówki, rodzicami uczestników, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę,Odbiór i dostarczanie korespondencji do Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty,oraz innych instytucji

Wymagania obowiązkowe

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;3) nieposzlakowana opinia;4) wykształcenie min. średnie; kierunkowe (ekonomiczne);5) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3- letnie w placówce oświatowej;6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi Pakietu MS Office;7) znajomość podstaw z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego i prawa oświatowego

Wymagania dodatkowe

Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Wymagane dokumenty

1) CV + LIST MOTYWACYJNY2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe3) zaświadczenie o niekaralności4) kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy (o ile nie zostaną dołączone załączniki proszę o dostarczenie ich na rozmowę kwalifikacyjną)

Inne informacje:

1) stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, w pomieszczeniach na parterze2) oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne3) praca z przewagą wysiłku umysłowego4) charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku5) uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowychWskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatówO pracę na ww. stanowisku poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.Wówczas należy dołączyć oświadczenie o treści:" oświadczam że posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej". Stosowny dokument należy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej.Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć do dnia 07.12.2021 r do godz.14:00 na adres mailowy: sekretariat@mdk2.pl lub na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. 61-663 Poznań,ul.Za Cytadelą 121, w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem " nabór na stanowisko urzędnicze-ref.ds. administracyjnych".Aplikacje które wpłyną do placówki po ww terminie oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.MDK2 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.Pracodawca bez podania przyczyny może unieważnić niniejsze zaproszenie do składania ofert oraz odstąpić od rekrutacji i zatrudnienia.Szczegółowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk2.plInformacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP oraz na stronie www.mdk2.pl

Informacja o wyniku naboru

Protokół z naboru(1).pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Konieczna
Data wytworzenia informacji: 2021-12-13 00:00
Opis zmian: protokół z naboru-dodanie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Bińkowska
Data i godzina publikacji: 2021-12-13 16:48