Oferta: kierownik poznańskiego ośrodka specjalistycznych usług medycznych

Data publikacji: 2021-08-11
Nr ref.: PMP/141/2021
Jednostka: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Stanowisko: kierownik poznańskiego ośrodka specjalistycznych usług medycznych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-18

Zakres podstawowych czynności

Kierowanie Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
 4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo
 3. Opisany przebieg pracy zawodowej
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 5. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, należy złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/news/rekrutacja-na-stanowisko-kierownika-posum,168219.htmlpoznan.pl
 8. Pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w zakresie spraw: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko kierownika Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych". Ponadto, na kopertach należy podać imię i nazwisko kandydata, adres i telefon kontaktowy.

Koperty należy przesłać na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 61 878 5429

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt.2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt.2 ppkt 4), nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt.2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt.2 ppkt 4), będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Inne informacje:

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/news/rekrutacja-na-stanowisko-kierownika-posum,168219.htmlpoznan.pl

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udostępniane są elektronicznie (§4 Regulaminu Konkursu)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie kandydatur nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu składania ofert na posiedzeniu Komisji Konkursowej w Urzędzie Miasta Poznania.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_dyr. POSUM.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym jest Prezydent Miasta Poznania, pl.Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zaś informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/news/rekrutacja-na-stanowisko-kierownika-posum,168219.htmlpoznan.pl

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji: 2021-10-18
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-18 09:57