Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Uwaga!

Jeśli kupiłeś pojazd po 31 grudnia 2023 r. musisz złożyć wniosek o jego zarejestrowanie i masz na to 30 dni.

Gdy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie obrotu pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestrację to 90 dni.

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Każdy pojazd poruszający się po drogach musi być zarejestrowany.

Pamiętaj, że w danym momencie możesz mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jeżeli z dokumentacji  Twojej sprawy lub sytuacji meldunkowej (brak meldunku, meldunek w innej niż Poznań miejscowości) mogą wynikać wątpliwości co do wskazywanego przez Ciebie adresu, zabierz ze sobą dokumenty, który będą go uprawdopodobniać. Mogą to być między innymi -  umowy potwierdzające prawo do lokalu, informacje o podjęciu nauki przez Ciebie lub Twoich bliskich,  leczenie w Poznaniu lub informacje o zawodowym charakterze pobytu w naszym mieście. Musimy sprawdzać, czy jesteśmy właściwym miejscem do załatwienia Twojej sprawy.

Aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (mogą to być np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
  W przypadku, kiedy kupiłeś/aś pojazd od osoby, która nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym musisz przedstawić wszystkie oryginały dokumentów własności (począwszy od osoby, która jest w dowodzie rejestracyjnym, a skończywszy na Tobie).
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • tablice rejestracyjne (nawet gdy pojazd jest obecnie zarejestrowany w Urzędzie Miasta Poznania). Możesz zachować dotychczasowy numer rejestracyjny, nawet jeżeli pojazd wcześniej nie był zarejestrowany w Poznaniu;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty za przerejestrowanie;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter,

Do odwołania sprawy dotyczące pojazdów i kierowców realizowane są tylko na ul. Gronowej 22a oraz na ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, nie działa filia na ul. Libelta 16/20.
Pamiętaj, że dowód rejestracyjny musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Opłaty

Za przerejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę. Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • przerejestrowanie pojazdu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 160 zł - jeśli chcesz zmienić obecne tablice rejestracyjne lub jeśli nie możesz zachować dotychczasowych tablic rejestracyjnych*.
 • przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady - 120 zł - jeśli chcesz zmienić obecne tablice rejestracyjne lub jeśli nie możesz zachować dotychczasowych tablic rejestracyjnych*.
 • motorowery - 110 zł - jeśli chcesz zmienić obecne tablice rejestracyjne lub jeśli nie możesz zachować dotychczasowych tablic rejestracyjnych*.
 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady, motorowery - 80 zł  - jeśli Twój pojazd jest już zarejestrowany w Polsce, jednak nie spełnia warunków z art 74 ust. 2d ustawy prawo o ruchu drogowym**.
 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady, motorowery - 66,50 zł - jeśli Twój pojazd jest już zarejestrowany w Polsce i spełnia warunki z art 74 ust. 2d ustawy prawo o ruchu drogowym***.
 • pełnomocnictwo - 17 zł - od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

* Nie możesz zachować białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski oraz czarnych tablic rejestracyjnych. Nie można również zachować tablic, które nie są utrzymane w należytym stanie, są nieczytelne lub uszkodzone.
** Do wniosku o rejestrację nie jest dołączony dowód rejestracyjny (jest zagubiony, zniszczony) lub brak w nim miejsce na dokonanie adnotacji, a właściciel pojazdu chce zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (tablice są z flagą UE).
*** Do wniosku o rejestrację dołączony jest dowód rejestracyjny (nie jest zagubiony, zniszczony) oraz jest w nim miejsce na dokonanie adnotacji, a właściciel pojazdu chce zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (tablice są z flagą UE).

Termin i sposób załatwienia

 W dniu rejestracji otrzymasz:

W tym czasie będzie przygotowywany dla Ciebie dowód rejestracyjny, który musisz odebrać przed upływem daty ważności pozwolenia czasowego. O tym, że dowód rejestracyjny jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szwed Marcin
Data wytworzenia informacji: 2024-01-03 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści: Wymagane dokumenty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2024-01-03 08:10