Wtórnik tablic rejestracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Pamiętaj, że w danym momencie możesz mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jeżeli z dokumentacji  Twojej sprawy lub sytuacji meldunkowej (brak meldunku, meldunek w innej niż Poznań miejscowości) mogą wynikać wątpliwości co do wskazywanego przez Ciebie adresu, zabierz ze sobą dokumenty, który będą go uprawdopodobniać. Mogą to być między innymi -  umowy potwierdzające prawo do lokalu, informacje o podjęciu nauki przez Ciebie lub Twoich bliskich,  leczenie w Poznaniu lub informacje o zawodowym charakterze pobytu w naszym mieście. Musimy sprawdzać, czy jesteśmy właściwym miejscem do załatwienia Twojej sprawy.

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych składasz, jeśli Twój samochód jest zarejestrowany w naszym urzędzie i posiada białe tablice rejestracyjne.

Wniosek możesz złożyć również w formie elektronicznej.

Uwaga!

 • Jeśli posiadasz tzw. "eurotablice" czyli tablice z flagą Unii Europejskiej możesz zamówić wtórnik zagubionej, zniszczonej lub utraconej tablicy.
 • Jeśli posiadasz tablice rejestracyjne z flagą Polski koniecznie zamów wtórnik wszystkich tablic.
 • Jeśli posiadasz czarne tablice rejestracyjne przerejestruj samochód  na nowe oznaczenia (Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu)
 • Jeśli chcesz tablice rejestracyjne z nowymi numerami, musisz przerejestrować pojazd (Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu).

Pamiętaj! Czas oczekiwania na duplikat tablic wydłuży się, jeżeli zamówisz jedną tablicę, a powinieneś dwie.  

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych. Skorzystaj z naszego wzoru;
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek, może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pełnomocnictwo od właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter,

Opłaty

Za wtórnik tablicy rejestracyjnych musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania:
  • wtórnik tablic rejestracyjnych - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat:

 • 92,50 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych lub w przypadku zagubienia, zniszczenia, utraty jednej tablicy, jeżeli dotychczasowe tablice posiadały polską flagę;
 • 52,50 zł - wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej z flagą Unii Europejskiej;
 • 42,50 zł - tylko dla motoroweru;
 • 17 zł - pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Nowe tablice rejestracyjne będą gotowe w ciągu 7 dni roboczych. O tym, że tablice są gotowe powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.um.poznan.pl.

Po odbiór wtórników tablic rejestracyjnych umów się na wizytę i zabierz ze sobą:

 • dowód rejestracyjny;
 • tablice rejestracyjne (jeśli posiadasz).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szwed Marcin
Data wytworzenia informacji: 2023-09-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja opisu (dodanie powiązanej sprawy) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-13 10:28