Petycja

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu ani telefonicznie.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Petycje anonimowe nie są rozpatrywane.

Petycja może być wniesiony na formularzu petycji.

Miejsce złożenia dokumentów

Petycje można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres:
  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, przesyłając faksem na numer 61 63 96 498 lub osobiście, w siedzibie MPU
 • pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
 • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Opłaty

Złożenie petycji jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji wniesionej do Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oraz informację zawierającą: temat petycji, datę złożenia, imię i nazwisko wnoszącego albo nazwę podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W przypadku braku zgody wnoszącego petycję na ujawnienie jego danych osobowych, dane te są anonimizowane i nie są umieszczane w BIP.
 • Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji  składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycje wielokrotne).
 • W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w BIP ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zawiadamia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Dyrektor ogłasza sposób jej załatwienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie w BIP zastępuje zawiadomienie.
 • Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej załatwia petycję w ramach swojego zakresu zadań. Jeżeli nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 870)
 • Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-RP/0010-14/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
 • Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu MPU-RP/0010-18/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr MPU-RP/0010-14/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Inne informacje

Elementy petycji:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:
 • przez osobę fizyczną - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji,
 • przez osobę prawną i jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną - nazwa podmiotu i siedziby, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot, adres do korespondencji,
 • grupa podmiotów* - nazwa podmiotu i siedziby, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot, adres do korespondencji,

        2. wskazanie adresata, do którego składana jest petycja,

        3. oznaczenie w czyim interesie jest wnoszona petycja:

 • publicznego
 • podmiotu wnoszącego petycję, lub
 • podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą**,

         4. wskazanie przedmiotu petycji:

 • żądanie zmiany przepisów prawa, o ile mieści się to w ramach zadań i kompetencji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, lub
 • żądanie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

        5. zwięzły opis przedmiotu petycji,

        6. podpis osoby wnoszącej petycję lub reprezentującej podmiot wnoszący petycję***,

(* - w przypadku wielu podmiotów ich lista powinna zostać dołączona do petycji, a w miejsce nadawcy należy wpisać osobę reprezentującą)
(** - petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji  lub adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego. Do petycji musi być dołączona zgoda na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.)
(*** - petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję)

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniesionej przez Państwa petycji na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

4) w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie Państwa danych osobowych, zostaną one umieszczone na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu;

5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia petycji (art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach ­ tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail);

6) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

8) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

9) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

10) zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

11) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

12) maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2023-11-23 00:00
Opis zmian: nowy formularz (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2023-11-23 10:15