Skargi i wnioski

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, w tym za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (tytuł, wygląd).

Miejsce złożenia dokumentów

Skargę lub wniosek można złożyć:

 1. w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres:
  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, przesyłając faksem na numer 61 63 96 498 lub osobiście, w siedzibie MPU
 2. pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
 3. w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP):MPU_Poznan/SkrytkaESP
 4. osobiście, ustnie do protokołu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Opłaty

Złożenie skargi lub wniosku jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

 • Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek, zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 • Jeżeli MPU nie jest właściwe do rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku, to niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni, skarga lub wniosek zostanie przekazany właściwemu organowi, o czym wnoszący zostanie poinformowany, albo MPU wskaże organ, do którego skarżący powinien wnieść skargę lub wniosek.

Podstawa prawna

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 775 i 803 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
 • Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-RP/0010-14/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
 • Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu MPU-RP/0010-18/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr MPU-RP/0010-14/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków następuje po przyjęciu skargi lub wniosku i przygotowaniu stanowiska w sprawie, a w przypadku przyjmowania interesantów przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora - po uprzednim umówieniu za pomocą sekretariatu MPU.

Umawianie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MPU i wymaga podania przez interesantów przedmiotu sprawy, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor i zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 14:00 do 17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniesionej przez Państwa skargi i wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu e­mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych;

4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia skargi i wniosku. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).

5) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

7) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9) zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiaja się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

11) maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2023-11-23 00:00
Opis zmian: zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2023-11-23 09:16