Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego winien zawierać w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego, do którego kierowany jest wniosek;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego przez podmiot zobowiązany, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacyjny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań; tel. 61 63-96-460, fax 61 63-96-498;
lub drogą elektroniczna na adres: mpu@poznan.mpu.pl
ESP: MPU_Poznan/skrytkaESP

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat uwzględnia się koszty ponoszone w celu przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania bądź przekazania informacji (np. wykorzystanie różnego rodzaju materiałów, których zużycie można przyporządkować do przekazania informacji, koszty dodatkowego nakładu pracy, koszty czynności związanych z anonimizacją). Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API, zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524)

Tryb odwoławczy

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę,
 • wnioskodawcy, któremu przedstawiona została oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji lub określająca wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje prawo do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy realizacja wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy), odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Od decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w pkt 3.1.

Inne informacje

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

Informacje sektora publicznego są co do zasady udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie i pod warunkami, że:

 • użytkownik ponownie wykorzystujący informacje poda źródła ich pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu;
 • użytkownik ponownie wykorzystujący informacje poda daty wytworzenia informacji oraz daty pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 • jeśli pozyskana treść informacji jest modyfikowana, użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zamieści adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zamieści adnotację o wyłączeniu odpowiedzialności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystywania informacji.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane.  Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Miejska pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku z wniesieniem wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku udostępnienia danych niewymaganych (numer telefonu, adresu e­mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych;

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek. Podanie przez Państwa innych danych jest niewymagane (np. numeru telefonu, adresu e-mail);

5. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania danych niewymaganych) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9. zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

11. maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2023-11-23 00:00
Opis zmian: zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2023-11-23 10:12