Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem www.mpu.pl oraz w Punkcie Informacyjnym jednostki.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacyjny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań; tel. 61 63-96-460, fax 61 63-96-498;

lub drogą elektroniczna na adres: mpu@poznan.mpu.pl

ESP: MPU_Poznan/skrytkaESP

Opłaty

Za wydanie wypisu i wyrysu z mpzp/Studium  pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.). Opłata wynosi:

1)      od wypisu:

 • do 5 stron - 30 zł
 • powyżej 5 stron - 50 zł

2)      od wyrysu:

 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
 • nie więcej niż 200 zł

W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wysokości opłaty za wyrys (zależnej od jego wielkości), pobrana zostanie opłata minimalna, a ewentualna różnica będzie wymagana po ustaleniu wielkości docelowej wyrys. Minimalna opłata za wypis i wyrys wynosi dla:

1)      planów miejscowych - 70 zł

2)      Studium - 130 zł

Składający  wniosek  zobowiązany  jest  dołączyć  dowód  zapłaty opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej i może zostać dostarczony drogą elektroniczną na adres: informacja@poznan.mpu.pl

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy - Miasto Poznań Wydział Finansowy Oddział  Pozostałych  Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta   16/20,   61-706  Poznań, nr  rachunku: PKO  Bank  Polski  S.A. 94  1020  4027  0000  1602  1262  0763. Dokonując opłaty przelewem bankowym, w tytule opłaty każdorazowo należy wpisać: "opłata skarbowa za wypis i wyrys z mpzp / Studium - adres / dz. nr... ".

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez załatwienia.

Termin i sposób załatwienia

Termin realizacji wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;
 2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią wniosku, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku udostępnienia danych niewymaganych (numer telefonu, adresu e­mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych;
 4.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek. Podanie przez Państwa innych danych jest niewymagane (np. numeru telefonu, adresu e-mail);
 5. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania danych niewymaganych) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;
 9. zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
  • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 11. maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2023-11-30 00:00
Opis zmian: zmiana formularza (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2023-11-30 12:29