Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem lub małżonkiem rodzica, który ma lub miał kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci możesz ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wniosek można złożyć:

 • przez e-PUAP
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • drogą pocztową

Wniosek można pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Druk wniosku można otrzymać także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Umów się - nie czekaj! Rezerwacja wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu wniosku oraz załączników

Opłaty

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie;
 • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.
 • Domówienie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty na wniosek Klienta w przypadku gdy została już udostępniona Karta elektroniczna podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

 • Kartę można odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00.
 • Tel. POZnań* Kontakt pod numerem 61 646 33 44
  Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl
 • W przypadku elektronicznej Karty działającej w dotychczasowej aplikacji mKDR informujemy, iż z końcem czerwca 2021 r. aplikacja mKDR zostanie zamknięta.
 • Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację mObywatel.
 • Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można:

 • bezpiecznie pobierać i okazywać swoje dane,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy,
 • sprawdzać swoje punkty karne,
 • okazywać i sprawdzać dane swojego samochodu,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest również identyfikatorem poznańskiego Programu Poznańska Rodzina Duża. Wykaz zniżek dostępny jest na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń https://pcs.poznan.pl/katalog-znizek/

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Inne informacje

 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów ,które przystąpią do programu.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /UMPoznan/SkrytkaESP, który powierzył zadania w zakresie obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Poznańskiemu Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować przez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Może się Pani/Pan także kontaktować bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Poznańskiego Centrum Świadczeń przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, którym jest rozpatrywanie wniosków, wydawanie Karty Dużej Rodziny lub wydawanie jej duplikatu i realizowanie innych zadań wynikających z ww. ustawy.

4. Dane wnioskodawcy oraz członków jego rodziny po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędne do złożenia wniosku i ustalenia prawa do wydania Karty Dużej Rodziny. Nie podanie danych osobowych określonych w ww. ustawie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 • Poznańskie Centrum Świadczeń, któremu Administrator powierzył zadania w zakresie obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • minister właściwy do spraw rodziny, któremu dane przekazywane są na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny

oraz mogą być:

 • podmioty, którym Administrator powierza / powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
 • organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Przetwarzanie danych nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Meisner
Data wytworzenia informacji: 2022-07-27 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Borkowski
Data i godzina publikacji: 2022-07-27 13:49