Wtórnik tablic rejestracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.

W związku z trwającą epidemią prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Wniosek możesz złożyć również w formie elektronicznej.

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 11.07.2020 r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych - z grafiką obrysu wizerunku orła i numerem certyfikatu producenta tablic rejestracyjnych (naniesione techniką laserową). Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Poniżej znajdziesz link do przykładowego zdjęcia przedstawiającego tablicę z dotychczasową czcionką oraz nową - "zwężoną", który może być pomocny w podjęciu samodzielnej decyzji o rodzaju tablic, które posiadasz.

Jeśli nie jesteś w stanie ocenić, czy należy zamówić wtórnik jednej czy dwóch tablic, przynieś je ze sobą do urzędu i pokaż pracownikowi podczas składaniu wniosku.

Pamiętaj! Czas oczekiwania na duplikat tablic wydłuży się, jeżeli zawnioskujesz o jedną, podczas gdy powinieneś zamówić dwie.
      

Uwaga! Wtórnik tablic rejestracyjnych dotyczy pojazdów posiadających białe tablice rejestracyjne nadane przez tutejszy urząd.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych. Skorzystaj z naszego wzoru;
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pełnomocnictwo od jednego z właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Jeśli chcesz tablice rejestracyjne z nowymi numerami, musisz przerejestrować pojazd (Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter,

Do odwołania sprawy dotyczące pojazdów i kierowców realizowane są tylko na ul. Gronowej 22a oraz na ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, nie działa filia na ul. Libelta 16/20.

Opłaty

Za wtórnik tablicy rejestracyjnych musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2 zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania:
  • wtórnik tablic rejestracyjnych - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat:

Jeśli masz tablice rejestracyjne ze starymi oznaczeniami (czarne tablice lub białe niezgodne ze wzorem):

 • gdy posiadasz czarne tablice rejestracyjne, należy pojazd przerejestrować na nowe oznaczenia, a opłaty wyniosą Cię tak jak w przypadku przerejestrowania (Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
 • 93 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych lub w przypadku utraty jednej tablicy, jeżeli dotychczasowe tablice były niezgodne ze wzorem, muszą być zamówione obie tablice rejestracyjne;
 • 53 zł - wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej - nie dotyczy tablic rejestracyjnych ze starymi oznaczeniami (czarne tablice rejestracyjne lub białe tablice niezgodne ze wzorem);
 • 43 zł - tylko dla motoroweru;
 • 17 zł - pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Nowe tablice rejestracyjne będą gotowe w ciągu 7 dni roboczych. O tym, że tablice są gotowe powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.um.poznan.pl.

Zabierz ze sobą:

 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu
 • tablice rejestracyjne (jeśli posiadasz).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2021-06-24
Opis zmian: Aktualizacja treści Termin i sposób załatwienia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2021-06-24 15:10