Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej na wniosek zainteresowanego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydzia? Podatk�w i Op?at

Wymagane dokumenty

1. Hipoteka dotycząca wykupu mieszkania komunalnego (tylko wykupy mieszkań dokonywane w latach 80):

 • wniosek o wykreślenie hipoteki
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej

2. Hipoteka dotycząca udzielonej dotacji na budowę domu:

 • wniosek o wykreślenie hipoteki
 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej
 • decyzja o udzieleniu dotacji na budowę domu

3. Hipoteka przymusowa dotycząca zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

 • wniosek o wykreślenie hipoteki
 • dowód spłaty tej hipoteki
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/Fn lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać telefonicznie pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Wszelkich informacji udziela:

 • Oddział Księgowości Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 238, tel. (61) 878 52 33,
 • stanowiska ds. prawno-podatkowych, ul. J. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 382, tel. (61) 878 47 96, (61) 878 46 38, (61) 878 48 12 - w zakresie hipoteki przymusowej dotyczącej zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.

Opłaty

Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł, a w zakresie podatków i opłat lokalnych w wysokości 17 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można zapłacić :

1) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr  LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Inne informacje

W celu otrzymania dokumentu umożliwiającego wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dokonanych m. in. na rzecz  Skarbu Państwa z tytułu nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. poz. 13, z 1957 r. poz. 172 oraz z 1968 r. poz. 6) oraz udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, należy wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1787 ).

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2021-09-08
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2021-09-08 15:09