Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.55.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

13/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.46.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania.

13/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.45.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa stanowisk z montażem do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

13/07/2020

Symbol: ZP.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

14/07/2020

Symbol: ZP.240.29.2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja tarasu oraz wybranych elementów w obrębie budynku Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106a w Poznaniu

14/07/2020

Symbol: SP6.ZP/252-02/20 - przetarg nieograniczony na:

Remont sanitariatów i sali lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

14/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.44.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy Poznania

Zamówienie podzielone jeste na następujące części:

Część 1 (zestaw komputerów) obejmująca:

Dostawę 1 zestawu składającego się z 75 sztuk mini komputerów multimedialnych zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
do umowy - część 1.

Część 2 (zestaw monitorów) obejmująca:

Dostawę 1 zestawu monitorów do instalacji typu ściana multimedialna, demontaż zainstalowanego zestawu, montaż dostarczonego oraz jego instalację i konfigurację wraz z dopasowaniem do istniejącej obudowy zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy - część 2.

14/07/2020

Symbol: ZP.240.30.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

15/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.54.2020.MC - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna i System Monitoringu SMA obiektów UMP

15/07/2020

Symbol: ZSB1.231.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

  1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauracyjne w auli budynku szkoły przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu. Prace polegać będą na:
  • Naprawie tynków ścian oraz sufitu, w tym skucie wtórnych tynków oraz uzupełnień cementowych i gipsowych, uzupełnienie tynków oraz malowanie,
  • Renowacji detali architektonicznych, w tym usunięcie wtórnych nawarstwień, odsłonięcie pierwotnego kanelowania pilastrów, uzupełnienie ubytków oraz malowanie,
  • Konserwacji (oczyszczeniu i malowaniu) krat wentylacyjnych i grzejników rurowo - żebrowych,
  • Oczyszczeniu i zabezpieczeniu wtórnej boazerii wraz z wymianą części wewnętrznej ruchomej na kratownicę nawiązującą do starych zabytkowych kratek oraz wymianą półek osłon grzejników na wzór parapetów,
  • Wymianie instalacji elektrycznej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona:

  • dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w tym jeden na CD,
  • dokumentację konserwatorską prac, opisową i fotograficzną, opracowaną zgodnie z Pozwoleniem nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz Pozwoleniu nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które to stanowią integralną część SIWZ -Załączniki nr 1a - 1e do SIWZ.

15/07/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.9.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

15/07/2020

Symbol: ZP.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 do szkoły i dzieci Przedszkola nr 130 do przedszkola oraz odwożenie dzieci po skończonych zajęciach szkolnych i przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu

16/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.62.2020.EJ. - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli

16/07/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-06/2020P - przetarg nieograniczony na:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jawornickiej w Poznaniu.

16/07/2020

Symbol: ZP.SP57/271-3/2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont korytarzy i klatek schodowych w  budynku Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego położonego przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu - I etap parter i piętro.

16/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.61.2020.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa dwóch samochodów osobowych

17/07/2020

Symbol: ZP.271.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

17/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.60.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego nr 6 na rowie Wa-A przy ul. Knyszyn/Glinno oraz przebudowę rowu Wa-A na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Morasko w Poznaniu

21/07/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-08/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji ogrodu kwiatów letnich, ogrodu daliowego oraz ogrodu bylinowego na terenie Parku Cytadela

21/07/2020

Symbol: ZP.271.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

21/07/2020