Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CUW-SAZ.4440.21.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

 przygotowanie i dostawa wyżywienia

14/01/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.20.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców

Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu

12/01/2021

Symbol: ZP.240.48.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2021

11/01/2021

Symbol: ZP.271.3.2020 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu

04/01/2021

Symbol: ZP.240.46.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć z zakresu rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego na Pływalni Miejskiej Winogrady

31/12/2020

Symbol: UK.D.340-1/20 - przetarg nieograniczony na:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości terenów cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2021-2023

29/12/2020

Symbol: ZP.240.45.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni "Chwiałka", zlokalizowanej w Poznaniu ul. Spychalskiego 34

23/12/2020

Symbol: ZP/13/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 80 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości   1 m z wywozem materiału pofrezowego

22/12/2020

Symbol: ZP.6.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

18/12/2020

Symbol: CUW-SAZ.4440.18.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawa wyżywienia

Część 1 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia oraz dodatkowych produktów spożywczych
dla 28 wychowanków Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu.

Część 2 Przygotowanie i dostawa w pojemnikach Wykonawcy wyżywienia w formie jednodaniowych śniadań oraz dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy.

15/12/2020

Symbol: ZP/14/2020 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

15/12/2020

Symbol: ZSPS.IV.2/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

15/12/2020

Symbol: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOMOROWYEGO PIECA ELEKTRYCZNEGO DO CERAMIKI - konkurs na:

Przedmiotem zamówienia jest komorowy piec elektryczny do ceramiki.

Niezbędne wymogi, by piec do ceramiki mógł być wykorzystywany w szkole, to:

Napięcie zasilania: 400V/50Hz.
Maksymalna Temperatura: 1250oC (+/-15%).
wymiary komory roboczej: 800x500x650mm

Wymiary zewnętrzne: 1700x1080x1330mm

Sterownik: Shinko

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, według zasady: 1% = 1 punkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

LP

Nazwa kryterium

Znaczenie

Liczba punktów

kryterium (%)

(max).

1.

Cena - P1

60%

60

2.

Gwarancja P2

40%

40

  1. Punkty za kryterium "Cena" - P1 zostaną obliczone według następującego wzoru:

  1= ×60

Gdzie:

P1 -     Punkty za kryterium cenowe

Cn -    najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cb -    cena brutto badanej oferty.

P2       Punkty za kryterium Gwarancja

Liczba punktów - max. 40.

Punkty  zostaną przyznane według następujących zasad:

Liczba lat udzielonej gwarancji

MAX

40 pkt

od 0 do 1

10 pkt

od 2 do 3

20 pkt

od 4 do 5

40 pkt

Łączna  ocena  punktowa  liczona  będzie

z  dokładnością  do  dwóch  miejsc

po  przecinku.

Ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

Ilość punktów = P1 + P2

13/12/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.24.2020 - przetarg nieograniczony na:

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

11/12/2020

Symbol: ZP.P73.231.2.20 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

11/12/2020

Symbol: ZP.4.2020 - przetarg ograniczony na:

Przedmiotemzamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 doszkoły i dzieci Przedszkola nr 130 do przedszkola oraz odwożenie dzieci po skończonych zajęciachszkolnych i przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu.

10/12/2020

Symbol: ZP.1.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przygotowanie i podanie 3 posiłków dziennie dla 165 dzieci uczęszczających do Przedszkola (posiłki dzieci spożywają w swoich salach) i dzieci szkolnych spożywających posiłki w stołówce Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1. Maksymalna ilość dzieci wynosi 165 osób.

10/12/2020

Symbol: ZP.240.44.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2021.

09/12/2020

Symbol: ZP.271.2.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

08/12/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.8.2020 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umową oraz OPZ

07/12/2020