Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.26.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw ewaluacji procesu realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Program Centrum I" i "Program Centrum II"

02/04/2020

Symbol: ZP.240.01.2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1.

30/03/2020

Symbol: ZP.240.20.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r.

26/03/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.3.2020 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski
(PRM)"

25/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.29.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office

24/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.226.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

23/03/2020

Symbol: ZP.240.19.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługi sprzątania terenów i obiektów Oddziału Malta przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu

20/03/2020

Symbol: 2/2020/us - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługa ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich

20/03/2020

Symbol: UK.D.340-1/20 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych Poznania

19/03/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-05/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i opatrunków specjalistycznych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

17/03/2020

Symbol: ZP.240.18.2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w Oddziale Malta POSIR, Poznań, ul. Wiankowa 3

17/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.24.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

16/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.2.2020.JR - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa pomocy dydaktycznych wraz z instalacją oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych dla Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu

16/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.137.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i klimatyzacyjnego jako wyposażenie przeznaczone do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

16/03/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-04/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

13/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.23.2020.LJ - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wody deszczowej oraz drenażu opaskowego ścian fundamentowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

13/03/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-02/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

13/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.8.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

11/03/2020

Symbol: ZP.240.15.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2020

10/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.12.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część 1 - roboty budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych:

1)    wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych wyposażenia terenu na odcinku od istniejącej tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Morasko 57, do projektowanego złącza kablowego Zk i szafki oświetleniowej So, łącznie ze złączem kablowym z pełnym wyposażeniem i szafką oświetleniową z pełnym wyposażeniem,

2)    wykonanie instalacji oświetleniowej przy ogrodzeniu placu zabaw od strony stawu wraz z ustawieniem 2 lamp,

3)    uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

4)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.

       Część 2 - roboty budowlane w zakresie nawierzchni, drogi i montażu sprzętu:

   1) wykonanie drogi technicznej, pomiędzy stawem a placem zabaw, tylko na odcinku przy placu zabaw,

2) wykonanie łącznie ok 6,5 m chodnika przed wejściem na plac zabaw, tylko przed bramą i furtką wraz z dojściem do drogi technicznej

5)  zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy drogą techniczną a ogrodzeniem placu zabaw polegające na: dostawie i montażu 3 ławek, dostawie i montażu 2 koszy na śmieci, dostawie i montażu stojaka na rowery, utwardzeniu powierzchni gruntu, ułożeniu trawy z rolki na obszarze pod, pomiędzy i za ławkami, nasadzeniu 3 szt. drzew klon pospolity,

6)  przełożenie krawężnika istniejącego parkingu i uzupełnienie ok. 3,5 m2 nawierzchni parkingu betonowymi płytami ażurowymi

7)   doposażenie placu zabaw w nawierzchnie piaskowe amortyzujące upadki pod istniejącymi 4 urządzeniami zabawowymi,

8)  przestawienie 3 istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie tego samego placu wraz z uzupełnieniem dwóch stopni istniejącej zjeżdżalni

9)  przestawienie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie istniejącego terenu placu zabaw,

10)   stabilizacja nawierzchni pod 4 urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnią trawiastą    

       wzmocnioną kratami trawnikowymi z tworzywa

   11) rozesłanie na terenie czarnej ziemi pozyskanej z korytowania wszelkich nawierzchni, na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,

   12) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

 13)  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w Specyfikacji zakresu zadania - załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i STWiOR.

Miejsce wykonania zamówienia:  Poznań, ul. Morasko.

10/03/2020