Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.66.2020.MD - przetarg nieograniczony na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania.

18/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.82.2020.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie, wydawanie oraz dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR

10/09/2020

Symbol: MAP 04/2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniem

09/09/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-12/2020P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenki w Poznaniu

08/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.69.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego.

07/09/2020

Symbol: ZP.240.33.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług w zakresie nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu

04/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.67.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Zakup energii elektrycznej.

04/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.74.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

 1. style="text-align: justify"Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu dostawczo-osobowego o napędzie 100% elektrycznym, zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem opisanym
  w załączniku nr 1 do projektu umowy, na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, z homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski) oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Samochód nie może być zarejestrowany.

  Wykonawca dostarczy pojazd na koszt własny do siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania - ul. Libelta 16/20,
  61-706 Poznań, wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, aktualnymi świadectwami homologacji                   oraz instrukcjami obsługi.

 1. style="text-align: justify"Zamawiający wymaga, aby w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnił pełny, nieograniczony, dostęp do autoryzowanego serwisu dla samochodów elektrycznych na terenie miasta i gminy Poznań.
 2. style="text-align: justify"Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązany jest udzielić gwarancji w następującym zakresie:
 1. style="text-align: justify"Gwarancja podstawowa pojazdu:

- minimum 3 lata przy przebiegu do 100 000 km

 1. style="text-align: justify"Gwarancja powłoki lakierniczej:

- minimum 3 lata bez ograniczeń przebiegu,

- obejmuje również po wykonaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego oznakowania pojazdu aerografem, folią samoprzylepną lub folią magnetyczną

 1. style="text-align: justify"Gwarancja antykorozyjna/perforacyjna:

- minimum 5 lat bez ograniczeń przebiegu,

 1. style="text-align: justify"Gwarancja układu napędu elektrycznego samochodu:

- minimum 5 lat przy przebiegu do 100 000 km,

 1. style="text-align: justify"Gwarancja pojemności akumulatora trakcyjnego pojazdu (min. 33 kWh):

- minimum 5 lat przy przebiegu do 100 000 km,

- obejmuje utratę pojemności powyżej poziomu 30%.

 1. style="text-align: justify"Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.
03/09/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-11/2020P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja parku na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu - I etap.

03/09/2020

Symbol: ZP/04/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa elementów barier sprężystych

01/09/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-10/2020P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż koszy do śmieci na wybranych obiektach na terenie miasta Poznania.

28/08/2020

Symbol: MAP 03/2020 - przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane związane z pracami archeologicznym na płycie Starego Rynku w Poznaniu

28/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.73.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzki na gruncie w pomieszczeniach 41,43,45 na parterze budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Roboty będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym oraz geotechnicznym. Nadzór archeologiczny oraz geotechniczny zapewni Wykonawca.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót:

1)  rozebranie parkietów i posadzek do warstw gruntu,

2)  wymiana gruntu do głębokości 1,5m z zagęszczeniem warstwami,

3)  oczyszczenie i wzmocnienie powierzchni murów fundamentowych,

4)  wykonanie płyty żelbetowej gr. 15 cm,

5)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,

6)  ułożenie izolacji termicznej gr. 10 cm,

7)  wykonanie jastrychu cementowego grubości 6 cm,

8)  wykonanie wylewki wzmacniającej cienkowarstwowej,

9)  ułożenie wykładziny PCW,

10)   malowanie pomieszczeń zgodnie z kolorem wskazanym przez Zamawiającego 
- wg Wzornika Caparol KEIM 9096.

Wykonawca na roboty będące przedmiotem umowy oraz dostarczony materiał
i wmontowane urządzenia licząc od dnia końcowego odbioru robót udzieli minimalnie
36 miesięcznej gwarancji.

27/08/2020

Symbol: ZP.240.32.2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

24/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.76.2020.EK - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli

24/08/2020

Symbol: OSW.ZP.252.2.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

21/08/2020

Symbol: ZP.P73.231.1.20 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

19/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.65.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w 6 częściach.

19/08/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-09/2020P - przetarg nieograniczony na:

Budowa skweru zieleni przy ul. Lwa w Poznaniu

18/08/2020

Symbol: ZP.SP28/271-3/2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu.

18/08/2020