Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 1/POSM/2023 - zamówienie z wolnej ręki na:

Przedmiotem dostawy są Organy elektroniczne 1 szt. zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na str4onie szkoły www.muzycznanasolnej.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 11/10/2023

Symbol: XXXVIIlLO.III.362.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM POMIESZCZENIA KUCHENNEGO - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWE

       XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II

       w Poznaniu   zaprasza do udziału w postępowaniu na: wynajem pomieszczenia kuchennego na terenie budynku XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu

       1. ZAMAWIAJĄCY:

      XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań

     2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

     wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gastronomiczne.

     Lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia gastronomi we własnym zakresie i na własny koszt.

      Warunki techniczne i funkcjonalne lokalu użytkowego:

       - instalacja elektryczna

       - instalacja wodno-kanalizacyjna

       - instalacja gazowa

      3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

       - wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku. 

      4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

      Ofertę oraz wypełniony formularz ofertowy należy złożyć do 13 października 2023 r. do godziny 15:00 na adres:

    XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu - w       wersji papierowej (koperta powinna  być zaadresowana do Zamawiającego,  na kopercie należy podać     nazwę        i     adres kontrahenta) lub w wersji elektronicznej na adres kadry@37lo.poznan.pl

         5.  TERMIN OTWRACIA OFERT:

    20 października 2023 r. w siedzibie szkoły o godzinie 12:00

       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Majchrzycka-Nowak

     Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/06/2023

Symbol: ZOU-XII.271.73.2021.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/09/2021

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 01.09.2021 r. - zamówienie z wolnej ręki.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 02/09/2021

Symbol: 2/GMA/2021 - zapytanie o cenę na:

Wykonanie odlewów zespołu rzeźb brązowych wraz z ich transportem i posadowieniem

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/07/2021

Symbol: SP46.251.1.2021 - zapytanie o cenę na:

Najem pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 16/07/2021

Symbol: 1/GMA/2021 - zapytanie o cenę na:

Przeniesienie rzeźby znajdującej się na terenie Galerii Malta, ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań, na teren Nowego Zoo - Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 30/06/2021

Symbol: ZP.231.1.2021 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 10, 102 i 106     W  BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 25/06/2021

Symbol: P178.231-1.21 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja ogrodu (kontynuacja wg projektu):

  1. Wieża widokowa z daszkiem wg. projektu o takich samych parametrach, jak wieże wcześniej wykonane w przedszkolu (zakup, przygotowanie podłoża, montaż)
  2.  Usunięcie piaskownic  (usunięcie elementów betonowych wraz z wywozem i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne - 60m3)
  3. Geowłóknina 200m2 (wyłożenie obszaru włókniną separacyjną)
  4. Piasek kwarcowy z atestem PZH spełniający normy PN-EN 1176 i 1177 - 60m3
  5. Tor z pieńków i kłód zgodny z projektem (przygotowanie podłoża, zakup, montaż)
  6. zieleń izolacyjna - zgodnie z projektem (wykonanie nasadzeni oraz rekultywacja trawników po zakończonych pracach)
  7. przeniesienie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem wraz z wykonaniem napraw sprzętu zabawowego niezbędnych do uzyskania Certyfikacji bezpieczeństwa placu zabaw 

Przed przystąpieniem do ofertowania, niezbędna jest wizja lokalna, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Plan zabaw będzie poddany certyfikacji bezpieczeństwa.

Wykonawca musi udzielić gwarancji na przeróbki wynikające z braku możliwości uzyskania certyfikatu i doprowadzić wszystkie zmienione elementy placu zabaw do spełnienia norm bezpieczeństwa w ramach wiążącej umowy.

2.    Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 lipiec 2021 r. do 25 lipiec 2021 r.

3.    Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób ich weryfikacji:  Złożenie Oferty, kosztorysu do 23.06.2021 do godz. 12:00

4.    Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:, Kryterium:

1. Doświadczenie w realizacji zakładania naturalnych placów zabaw w placówkach oświatowych     

- wskazanie placówek w których  zrealizowano naturalne place zabaw

- załączenie dokumentacji zdjęciowej

2. Najniższa oferta cenowa

5.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: Według opisu przedmiotu zamówienia oraz na podstawie projektu

6.    Miejsce i termin składania oferty cenowej: Przedszkole nr 178 "Kwiaty Polskie" os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań, Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)

7.    Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: Ewa Zaradzka 618795-135

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/06/2021

Symbol: P21.230.1.2021 - zapytanie o cenę na:

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż rolet tkaninowych w kasetce aluminiowej z prowadnicami

 Tkanina zwykła                       Tkanina BLACKOUT (termiczna)

     1. 70 x 140  22 szt.                                1. 70 x 140  34 szt.

     2. 40 x 140  5 szt.                                  2. 50 x 140  13 szt.

     3. 50 x 140  6 szt.                                  3. 80 x 80  1 szt.

     4. 80 x 80  1 szt.                                    4. 70 x 70  26 szt.

     5. 40 x 40  4 szt.                                    5. 80 x 120  1 szt.

     6. 70 x 40  22 szt.                                  6. 70 x 40  20 szt.

     7. 50 x 40  7 szt.                                    7. 50 x 40  6 szt.

     8. 70 x 110  2 szt.                                  8. 40 x 70  10 szt.

     9. 40 x 110  1 szt.                                  9. 60 x 130  2 szt.

     10. 70 x 70  2 szt.                                 10. 60 x 80  4 szt.

     11. 40 x 70  1 szt.                                 11. 50 x 70  3 szt.

     12. 60 x 130 2 szt.                                12. 70 x 110  6 szt.

     13. 60 x 80  4 szt.                                 13. 40 x 110  3 szt. 

     14. 100 x 70  1 szt.                               14. 40 x 140  4 szt.

     15. 80 x 120  1 szt.                               15. 70 x 130  6 szt.

                                                                   16. 40 x 130  3 szt.

                                                                   17. 100 x 70  1 szt.

                                                                   18. 40 x 30  4 szt.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 02/06/2021

Symbol: SP59.23.3.2021 - zapytanie o cenę na:

Remont pomieszczeń piwnicznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/05/2021

Symbol: ZP/2/2021 - zapytanie o cenę na:

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku B Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/05/2021

Symbol: SP59.23.2.2021 - zapytanie o cenę na:

Zamówienie dotyczy remontu nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/02/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.8.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: SP59.23.1.2021 - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń stołówki i zaplecza kuchennego

Remont zakończono i odebrano dnia 25 marca 2021 roku.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.9.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: ZP/1/2021 - zapytanie o cenę na:

Remont sanitariatów w budynku D Szkoły POdstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 25/01/2021

Symbol: ZOU-XII.271.134.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.141.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.140.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020