Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: XXXVIIlLO.III.362.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM POMIESZCZENIA KUCHENNEGO 66 m2 - zapytanie o cenę na:

ZAPYTANIE OFERTOWE

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu   zaprasza do udziału w postępowaniu na: wynajem pomieszczenia kuchennego na terenie budynku XXXVIILiceumOgólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu

1. ZAMAWIAJĄCY:

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gastronomiczne.

Lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia gastronomi we własnym zakresie i na własny koszt.

Warunki techniczne i funkcjonalne lokalu użytkowego:

       - instalacja elektryczna

       - instalacja wodno-kanalizacyjna

       - instalacja gazowa

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

       - wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę oraz wypełniony formularz ofertowy należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 na adres: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu: w  wersji papierowej (koperta powinna  być zaadresowana do Zamawiającego,  na kopercie należy podać nazwę i adres kontrahenta) lub w wersji elektronicznej na adres kadry@37lo.poznan.pl

5.  TERMIN OTWRACIA OFERT:  30 kwietnia 2021 r. w siedzibie szkoły o godzinie 12:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Majchrzycka-Nowak

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/04/2021

Symbol: 3/2021 - zapytanie o cenę na:

Szkoła Podstawowa nr 72 z Poznania zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kotary grodzącej dwudzielnej do hali sportowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Ofertę prosimy sporządzić na załączonym druku "Oferta".

Termin składania i miejsce składania ofert: do dnia 23.04.2021 roku, w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres sekretariat@sp72.pl.

Osoba prowadząca: Grzegorz Patan tel. 799 152 230,  g.patan@sp72.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 09/04/2021

Symbol: SP59.23.2.2021 - zapytanie o cenę na:

Zamówienie dotyczy remontu nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 26/02/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.8.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: SP59.23.1.2021 - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń stołówki i zaplecza kuchennego

Remont zakończono i odebrano dnia 25 marca 2021 roku.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: CUW-SAZ.4440.9.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/01/2021

Symbol: ZOU-XII.271.134.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.141.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.140.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.139.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.138.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.137.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.136.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR  w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.135.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/12/2020

Symbol: ZoC/SP59/4/2020 - zapytanie o cenę na:

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen J.H.Dąbrowkiego w Poznaniu

_____________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej "SIWZ")

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE zapytania o cenę NA USŁUGĘ

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 750.000 Euro

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na  podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp z uwzględnieniem rozdziału 6 i art 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych.  W związku z powyższym Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania   procedury z uwagi na to,  że usługa będąca przedmiotem zamówienia jest usługą społeczną poniżej szacunkowej wartości przedmiotu 750.000 Euro

  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

PN.:

" Przygotowanie i dostarczenie  posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych usług obejmujących przedmiot zamówienia określony został  w opisie i  projekcie umowy  stanowiącym  Załącznik   do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Wymagany termin realizacji:

Od 01.01.2021 -Do 31.08.2021 r.

SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia są dostępne w sekretariacie szkoły                            : tel: 61 87 93 196  i mail  szk59@wp.pl

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 10/12/2020

Symbol: 3/POSM2/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest;

-           Flet Altowy 1 szt.

-           Klarnet Basowy 1 szt.

-           Kontrabas Manufakturowy 3/4 - 1 szt.

-           Ksylofon 1 szt.                                            

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 07/12/2020

Symbol: ZOU-XII.271.106.2020.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46/ pl. Wolności 14.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/11/2020

Symbol: ZP.ZSP5/271-1/20 - zapytanie o cenę na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 17/11/2020

Symbol: CUW-SAZ.4440.6.2020 - zapytanie o cenę na:

Postępowanie prowadzone  w trybie zapytania o cenę  

nadostawę środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 15/10/2020

Symbol: ZOU-XII.271.91.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:


Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem (ZSIWZM).

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/10/2020