Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZoC/SP59/3/2020 - zapytanie o cenę na:

1.Opis przedmiotu zamówienia :

Adaptacja pomieszczeń lokalu mieszkalnego na cele dydaktyczne

Obejmująca:

Wykonanie instalacji elktrycznej , rozbiórka ścian działowych , malowanie ścian ,wylewki betonowe podłóg , ułóżenie wykładziny podłogowej

demontaż instalacji wod-kan-gaz, wykucie otworu w ścianie działówej z wstawieniemnadproża , montaż 2 skrzydeł drzwiowych.

Szczegółowy zakres robót wegług przedmiaru dostępnego w sekretariacie szkoły.

Zaleca się , aby Wykonawca , przed sporzadzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne onformacje, które moga być konieczne do przygotowania oferty.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia : do 31 sierpnia 2020 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu : złożenie oferety do 3 sierpnia 2020 r godz.12.00

4.Opis kryteriów wyboru oferety najkorzystniejszej : kryterium wyboru najniższa oferta cenowa.

5.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej : wedłu przedmiaru robót.

6.Miejsce i termin składania oferty cenowej: Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu, ul.Baranowska 1, 61-353 Poznań. Oferty należy składać

w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej  w sposób gwarantującu zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności).

7. Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Górecka  691 170 778

Zamawiający informuje , iż do wyboru oferty najkorzsytniejszej nie majązastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/07/2020

Symbol: ZP.231.1.2020 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 1, 1A, 1B, 06, KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA ORAZ GABINET DYREKTORA LOD W  BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/07/2020

Symbol: ZoC/SP59/2/2020 - zapytanie o cenę na:

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w sali komputerowej

Oferta obejmuje:

- montaż tras kablowych wraz z okablowaniem 230V oraz strukturalnym w technologii firmy SCHRACK

- montaż gniazd RJ45 kat. 5e

- montaż szafki wiszącej 19" 12U

- montaż patchpaneli 19" wraz z podłaczeniem przewodów okablowania strukturalnego

- wykonanie obligatoryjnych pomiarów elektrycznych instalacji 230V

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/07/2020

Symbol: CUW-II.4440.10.2020 - zapytanie o cenę na:

dostawa mebli

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.49.2020.HS - zapytanie o cenę na:

   

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, sprzedaż i sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu artykułów archiwizacyjnych zwanych dalej "materiałami", zgodnie ze wzorami określonymi w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c do umowy, do miejsc określonych w Załączniku nr 3 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/05/2020

Symbol: ZOU-XII.271.48.2020.MD - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/05/2020

Symbol: ZOU-XII.271.16.2020.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.32.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Infolinia i help-desk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych użyczanych uczestnikom ww. projektu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.240.2019.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.15.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 12/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.21.2020.AS - zapytanie o cenę na:

Dostawa opału dla podopiecznych MOPR w roku 2020

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.18.2020.MC - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/03/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonejgwarancji na zasadach określonych w SLA

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/03/2020

Symbol: CUW-II.4440.54.2019 - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa ciepła dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.
Dostawa ciepła dla odbiorcy o dotychczasowym numerze 764011. Obiekt zasilany z EC. Granice własności - moduł przyłączeniowy na wysokoparametrowym przyłączu sieci cieplnej za ścianą w budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/02/2020

Symbol: CUW-II.4440.57.2019 - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa ciepła do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.
Dostawa ciepła dla odbiorcy o dotychczasowym numerze 200128. Obiekt zasilany z EC. Granice własności: c. o. - zawór przed rozdzielaczem, c. w. - pierwszy zawór za wymiennikiem, cyrkulacja - pierwszy zawór na wyjściu z budynku, z. w. - zawór przed wymiennikiem c. w.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/02/2020

Symbol: 1/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest:

    - wiolonczela lutnicza 1/4 - 1 szt.             

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 05/02/2020

Symbol: ZoC/SP59/1/2020 - zapytanie o cenę na:

Remont szatni i sanitariatu wf- wymiana rur do wody, wymiana przewodów elektrycznych i montaż lamp, licowanie ścian,malowanie ścian, ułożenie płytek na podłódze , motaż sedesu, montaż kabiny prysznicowej,wymiana drzwi (4 szt),wymiana kaloryferów, podłączenie ciepłej wody

Kosztorysy prosimy przesyłać na adres szkołu: SP 59 ul.Baranowska 1 , 61-353 Poznań,lub na adres mail: szk59@wp.pl   z dopiskiem Remont szatni i sanitariaut wf. Kontakt tel. 61 87 93 196.

Oferty prosimy zgłaszać do 23 stycznia 2020 r. do godz  11.00.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 13/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.241.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.244.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.243.2019.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Żywienie dzieci podopiecznych MOPR w szkołach

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/12/2019