Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 2/2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/09/2020

Symbol: 4/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest;

                        - Kontrabas manufakturowy 3/4 - 1 szt.                                     

zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 23/09/2020

Symbol: 3/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na

"Dostawa fletu poprzecznego 2 st. oraz klarnetu dla najmłodszych do POSM I st. nr 1."

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/09/2020

Symbol: CDZDM/1/2020 - zapytanie o cenę na:

Zespół Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadań w ramach projektu pn. Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub wywiadu wspomaganego komputerowo przy pomocy strony WWW (CAWI). Wszystkie szczegóły metodologiczne: założenia metodologiczne, gotowe narzędzie badawcze do przeprowadzenia badania ilościowego oraz procedura doboru próby badawczej znajdują się w Załączniku nr 1 do poniższego zapytania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 14/09/2020

Symbol: 2/POSM1/2020 - zapytanie o cenę na:

Przedmiotem dostawy jest:

   - Kontrabas manufakturowy 3/4 - 1 szt. 

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.79.2020.MA - zamówienie z wolnej ręki na:

Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 01/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.70.2020.MD - zapytanie o cenę na:

Dostawa papieru biurowego

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/08/2020

Symbol: ZoC/SP59/3/2020 - zapytanie o cenę na:

1.Opis przedmiotu zamówienia :

Adaptacja pomieszczeń lokalu mieszkalnego na cele dydaktyczne

Obejmująca:

Wykonanie instalacji elktrycznej , rozbiórka ścian działowych , malowanie ścian ,wylewki betonowe podłóg , ułóżenie wykładziny podłogowej

demontaż instalacji wod-kan-gaz, wykucie otworu w ścianie działówej z wstawieniemnadproża , montaż 2 skrzydeł drzwiowych.

Szczegółowy zakres robót wegług przedmiaru dostępnego w sekretariacie szkoły.

Zaleca się , aby Wykonawca , przed sporzadzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne onformacje, które moga być konieczne do przygotowania oferty.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia : do 31 sierpnia 2020 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu : złożenie oferety do 3 sierpnia 2020 r godz.12.00

4.Opis kryteriów wyboru oferety najkorzystniejszej : kryterium wyboru najniższa oferta cenowa.

5.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej : wedłu przedmiaru robót.

6.Miejsce i termin składania oferty cenowej: Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu, ul.Baranowska 1, 61-353 Poznań. Oferty należy składać

w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej  w sposób gwarantującu zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności).

7. Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Górecka  691 170 778

Zamawiający informuje , iż do wyboru oferty najkorzsytniejszej nie majązastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 21/07/2020

Symbol: ZP.231.1.2020 - zapytanie o cenę na:

"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH W SALACH 1, 1A, 1B, 06, KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA ORAZ GABINET DYREKTORA LOD W  BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 16 W POZNANIU"

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 08/07/2020

Symbol: ZoC/SP59/2/2020 - zapytanie o cenę na:

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w sali komputerowej

Oferta obejmuje:

- montaż tras kablowych wraz z okablowaniem 230V oraz strukturalnym w technologii firmy SCHRACK

- montaż gniazd RJ45 kat. 5e

- montaż szafki wiszącej 19" 12U

- montaż patchpaneli 19" wraz z podłaczeniem przewodów okablowania strukturalnego

- wykonanie obligatoryjnych pomiarów elektrycznych instalacji 230V

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/07/2020

Symbol: 1/2020 - zamówienie z wolnej ręki na:

Wymiana rur żeliwnych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 03/07/2020

Symbol: CUW-II.4440.10.2020 - zapytanie o cenę na:

dostawa mebli

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 24/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.49.2020.HS - zapytanie o cenę na:

   

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, sprzedaż i sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu artykułów archiwizacyjnych zwanych dalej "materiałami", zgodnie ze wzorami określonymi w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c do umowy, do miejsc określonych w Załączniku nr 3 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/05/2020

Symbol: ZOU-XII.271.48.2020.MD - zamówienie z wolnej ręki na:

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 27/05/2020

Symbol: ZOU-XII.271.16.2020.HS - zamówienie z wolnej ręki na:

Interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Poznania

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 28/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.32.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Infolinia i help-desk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych użyczanych uczestnikom ww. projektu.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 20/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.240.2019.LJ - zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 19/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.15.2020.MM - zamówienie z wolnej ręki na:

Interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność Miasta Poznania.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 12/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.21.2020.AS - zapytanie o cenę na:

Dostawa opału dla podopiecznych MOPR w roku 2020

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.18.2020.MC - zapytanie o cenę na:

Świadczenie usług cateringowych

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 04/03/2020