Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.56.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania

23/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.57.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

 Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja trzech symulatorów do nauki jazdy (pomocy dydaktycznych) oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie ich użytkowania dla Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania", opis  zamówienia zawiera  wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy - Przedmiot umowy.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji z opcją "door to door" (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum dwóch bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie 24 miesięcy.

Pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a kolejne przeglądy winny następować
w 12 miesięcznych odstępach.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Przedmiocie Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego  w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań

24/07/2020

Symbol: ZOU-XII.271.59.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLS

31/07/2020