Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.12.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część 1 - roboty budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych:

1)    wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych wyposażenia terenu na odcinku od istniejącej tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Morasko 57, do projektowanego złącza kablowego Zk i szafki oświetleniowej So, łącznie ze złączem kablowym z pełnym wyposażeniem i szafką oświetleniową z pełnym wyposażeniem,

2)    wykonanie instalacji oświetleniowej przy ogrodzeniu placu zabaw od strony stawu wraz z ustawieniem 2 lamp,

3)    uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

4)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.

       Część 2 - roboty budowlane w zakresie nawierzchni, drogi i montażu sprzętu:

   1) wykonanie drogi technicznej, pomiędzy stawem a placem zabaw, tylko na odcinku przy placu zabaw,

2) wykonanie łącznie ok 6,5 m chodnika przed wejściem na plac zabaw, tylko przed bramą i furtką wraz z dojściem do drogi technicznej

5)  zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy drogą techniczną a ogrodzeniem placu zabaw polegające na: dostawie i montażu 3 ławek, dostawie i montażu 2 koszy na śmieci, dostawie i montażu stojaka na rowery, utwardzeniu powierzchni gruntu, ułożeniu trawy z rolki na obszarze pod, pomiędzy i za ławkami, nasadzeniu 3 szt. drzew klon pospolity,

6)  przełożenie krawężnika istniejącego parkingu i uzupełnienie ok. 3,5 m2 nawierzchni parkingu betonowymi płytami ażurowymi

7)   doposażenie placu zabaw w nawierzchnie piaskowe amortyzujące upadki pod istniejącymi 4 urządzeniami zabawowymi,

8)  przestawienie 3 istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie tego samego placu wraz z uzupełnieniem dwóch stopni istniejącej zjeżdżalni

9)  przestawienie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie istniejącego terenu placu zabaw,

10)   stabilizacja nawierzchni pod 4 urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnią trawiastą    

       wzmocnioną kratami trawnikowymi z tworzywa

   11) rozesłanie na terenie czarnej ziemi pozyskanej z korytowania wszelkich nawierzchni, na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,

   12) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

 13)  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w Specyfikacji zakresu zadania - załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i STWiOR.

Miejsce wykonania zamówienia:  Poznań, ul. Morasko.

24/02/2020

Symbol: ZP.240.13.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

25/02/2020

Symbol: ZP.240.12.2020 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania oraz na terenach pozamiejskich na czas trwania imprezy Wings For Life

25/02/2020

Symbol: WM-O-A-271-5/20 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa 9 numerów miesięcznika "Senioralny Poznań" od nr kwiecień 4 (4) 2020 do nr grudzień 12 (12) 2020 (w nakładzie 20.000. egz. x 9 numerów = 180.000 egz.)

25/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.17.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Wykupienie asysty technicznej firmy Oracle dla oprogramowania Oracle Database.

26/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.14.2020.JR - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja energetyczna Przedszkola 144 na Osiedlu Czecha 76 w Poznaniu

26/02/2020

Symbol: ZP.240.10.2020 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

26/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.13.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

26/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.19.2020.MC - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług cateringowych

27/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.20.2020.EW - zamówienie na usługi społeczne na:

Opieka nad dziećmi uczestników projektu "Feniks BIS"

27/02/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-03/20 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

27/02/2020

Symbol: WM-O-A-271-4/20 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 (ISSN 0137-3552)

27/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.22.2020.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie:

a)    składu komputerowego polegającego na:

-wprowadzaniu tekstu,

-skanowaniu zdjęć i obróbce,

b)    komputerowego składu tekstu polegającego na stworzeniu stron- układ graficzny,

c)    wydruku do korekty,

d)    naniesienia korekty,

e)    zebrania,

f)     falcowania,

g)    naświetlenia,

h)    wydruku gazetki o wskazanych parametrach wykonania,

i)      dostarczenia, rozładunku i wniesienia do wskazanych miejsc lokalizacji zgodnie
z załącznikiem nr od 1 (Formularz cenowy) do Formularza ofertowego,

j)      kolportażu gazetki,

k)    uzyskaniu zgody na kolportaż gazetki w punktach wskazanych w załączniku
nr 6 do SIWZ - miejsca kolportażu, zapewnieniu stojaków i pokryciu ewentualny kosztów najmu powierzchni w punktach wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ,

l)      opublikowaniu, przynajmniej raz w miesiącu, w innej prasie lokalnej (teren Osiedla Rataje) materiałów, znaków i zdjęć, dostarczonych przez Radę Osiedla Rataje
nt. jej działalności na terenie Osiedla Rataje oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane.

Zamówienia realizowane będą zgodnie z zapisami § 1 i 3 wzoru umowy (zał. nr 5
do SIWZ).

28/02/2020

Symbol: ZP.240.11.2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzadaniania wody basenowej.

28/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.5.2020.AS - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

28/02/2020

Symbol: ZOU-XII.271.226.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

02/03/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-01/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie rozbiórki istniejącego i budowa Skyparku - na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego

03/03/2020

Symbol: ZOLiRM.IV/381-02/2020 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem

06/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.8.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

11/03/2020

Symbol: ZOU-XII.271.2.2020.JR - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa pomocy dydaktycznych wraz z instalacją oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych dla Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu

12/03/2020