Oferta: specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych

Data publikacji: 2019-01-04
Nr ref.: ZSS101.1201.1.2019
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)
Stanowisko: specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych
Informacje dodatkowe: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADROWYCH I ADMINISTRACYJNYCH - wymiar 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-13

Zakres podstawowych czynności

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 • sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON).
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie składnicy akt,
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

Wymagania obowiązkowe

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania, prawa pracy, administracji);
 • posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

Wymagania dodatkowe

 • doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Progman Kadry, pakietu Ms Office, );
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;
 • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętności analityczne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;

umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do 31 stycznia 2019 r. do godz. 12:00

na adres:

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy,

ul. Swoboda 41 60-389 Poznań

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadrowych i administracyjnych w ZSS nr 101 w Poznaniu".

 • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
 • Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata
 • Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 12:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.poznan.plw terminie do dnia 07 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /61/ 861 68 52

Dyrektor ZSS nr 101

/-/ mgr Agnieszka Olszewska

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatów.jpeg plik binarny

Informacja o wyniku naboru

informacja o wynikach naboru.jpeg plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Lewandowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 09:27 - dodano informację o kandydatach i wynikach naboru na specjalistę ds kadr (Aktualizacja)