2015

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z dyspozycją art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Miasta

Załączniki

Kwota wykorzystanych środków UE

W trakcie 2015 roku Miasto realizowało 34 projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2015 r. plan zamykał się kwotą 440.431.738,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych - 354.522.008,00 zł,

- budżetu państwa - 1.150.758,00 zł,

- wkładu własnego - 84.758.972,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 425.590.643,89 zł, tj. 96,6% planu, z czego ze środków:

- zagranicznych - 340.578.006,84 zł (tj.96,1% planu),

- budżetu państwa - 552.059,70 zł (tj. 48,0% planu),

- wkładu własnego - 84.460.577,35 zł (tj. 99,6% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 7.831.602,19 zł (55,7% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 417.759.041,70 zł (98,0% planu).

Kwota zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne nie podlegające ordynacji podatkowej na koniec 2015 roku wyniosły 12.245.656,06 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 12.167.491,00 zł

- instytucji kultury - 76.881,34 zł

- jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 1.283,72 zł

Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2015 r. Miasto otrzymało dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 27.893.774,43 zł, udzieliło dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.899.109,91 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczenia dotyczą kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o. o. (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. (zakup nieruchomości lokalowej dworca autobusowego przez PKS Poznań S.A.). W 2015 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu. Poręczenie ze spółką PKS Poznań S.A. wygasło z dniem 17.12.2015 r.

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Klaudia Mruk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-07 08:31 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)