2018

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z dyspozycją art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Miasta

Załączniki

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Poznań wraz z jednostkami organizacyjnymi udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. zgodnie z załącznikiem

Załączniki

Kwota wykorzystanych środków UE

W trakcie 2018 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2018 r. plan zamykał się kwotą 173.729.478,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych - 95.017.284,00 zł,

- budżetu państwa - 861.854,00 zł,

- wkładu własnego - 77.850.340,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 139.696.330,31 zł, tj. 80,4% planu, z czego ze środków:

- zagranicznych - 73.445.322,16 zł (tj. 77,3% planu),

- budżetu państwa - 427.623,74 zł (tj. 49,6% planu),

- wkładu własnego - 65.823.384,41zł (tj. 84,6% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 22.566.652,95 zł (69,2% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 117.129.677,36 zł (83,0% planu).

Kwota zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne nie podlegające ordynacji podatkowej na koniec 2018 roku wyniosły 14.757.287,49 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 14.629.829,33 zł

- instytucji kultury - 127.458,16 zł

Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2018 r. Miasto otrzymało dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 43.074.762,47 zł, udzieliło dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 15.127.169,49 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczenia dotyczą kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o. o. (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu), w 2018 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publiczne

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Klaudia Mruk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-07 08:31 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)