2017

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z dyspozycją art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Miasta

Załączniki

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Poznań wraz z jednostkami organizacyjnymi udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. zgodnie z załącznikiem

Załączniki

Kwota wykorzystanych środków UE

W trakcie 2017 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2017 r. plan zamykał się kwotą 102.376.831,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych - 64.610.065,00 zł,

- budżetu państwa - 523.002,00 zł,

- wkładu własnego - 37.243.764,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 76.604.643,68 zł, tj. 74,8% planu, z czego ze środków:

- zagranicznych - 48.532.500,58 zł (tj. 75,1% planu),

- budżetu państwa - 205.662,66 zł (tj. 39,3% planu),

- wkładu własnego - 27.866.480,44 zł (tj. 74,8% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.244.647,07 zł (45,9% planu), natomiast wydatki majątkowe na kwotę 67.359.996,61 zł (81,9% planu).

Kwota zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne nie podlegające ordynacji podatkowej na koniec 2017 roku wyniosły 154.041,12 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 96.271,24 zł

- instytucji kultury - 57.769,88 zł

Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2017 r. Miasto otrzymało dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 38.419.338,21 zł, udzieliło dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 13.341.469,13 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczenia dotyczą kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o. o. (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu), w 2017 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Klaudia Mruk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-07 08:31 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)